Terénní průzkum, rozhovory a analytické mapy

Po teoretickém poznávání města se vydáváme k vám. Procházíme město, na místě ho mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi z ankety. Nastudované podklady a výsledky mapování zpracováváme do podoby analytické mapy a doprovodného textu.

Co je analytická část vize?


Vážení občané města Odolena Voda, v uplynulých dnech u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe poznali Vaše město, důkladně jsme si prošli každý jeho kout. Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali do speciální analytické mapy. Vzniklá schémata jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží textová část.

Textová část v podobě tohoto textu a grafická část v podobě mapy, slouží jako podklad pro druhou část naší práce. Vizi rozvoje města Odolena Voda. Strávili jsme ve vašem městě nějaký čas, četli jsme dotazníky které jste vyplnili, studovali historii Vašeho města, územní plán a jiné strategické dokumenty, prošli jsme okolí, avšak vy své město znáte nejlépe. Budeme proto rádi za jakékoliv vaše postřehy ke konceptu vize. Vaše postřehy si projdeme a pokusíme se je zohlednit v naší práci.

ANALYTICKÁ ČÁST_POTENCIÁLY A TEMATICKÉ OKRUHY

Soběstačně fungující město

Město Odolena Voda má přes 5000 obyvatel, ale vybaveností a službami pro obyvatele tomu neodpovídá. Obyvatelé dojíždějí do blízké Prahy za prací, ale i za kulturou a nákupy. Na nákupy jezdí také do Kralup nad Vltavou. Je jasné, že Praha bude v tomto ohledu vždy více atraktivní. Ale Odolena Voda má řadu hodnot, které může svým obyvatelům nabídnout. Proto by se z Odoleny Vody mělo stát samostatné fungující město nezávislé na Praze. Odolena Voda by měla do budoucna posilnit své silné stránky a doplnit to, co nemá. Je třeba věnovat se kultuře a službám. S tím souvisí úprava všech náměstí a lokálních center. Velký důraz by měl být kladen na rozvoj a podporu krajiny, která vrůstá i do města. Potenciál pěkné přírody by měl být zhodnocen nejen pro místní obyvatele, ale také pro turisty. S tím vším souvisí dobrá prostupnost územím a síť pěších cest. Důležité je, aby se Odolena Voda nestala jakýmsi ostrovem mezi bariérou dálnice lomu a nepřívětivými poli bez možnosti cyklistických a pěších propojek.

Město se skládá ze tří větších celků a dvou menších. Každý celek má svůj specifický charakter a mělo by mít i své dobře fungující lokální centrum. Některé celky své lokální centrum mají (i když ve špatném stavu), některé celky však lokální centrum nemají vůbec. Celky a jejich centra by měly být navzájem dobře propojeny - hlavně pro pěší. Prvním celkem je jádro původní vesnice Odolena Voda, centrem je Dolní náměstí. Je zde úřad, tvrz, kostel,... K celku patří také sídliště Pod Tvrzí a nová zástavba směrem na rybník Jordán. Dalším celkem je celek sídlištního charakteru s Horním náměstím. Je zde i základní škola. Třetím celkem je obec Dolínek spíše vesnického charakteru. Je zde náves Vítězslava Hálka, který se v obci narodil. Menší čtvrtou částí Odoleny Vody je Čenkov, což je starší vesnička. Nyní je Čenkov připojen novou zástavbou k obci Dolínek. Poslední částí Odoleny Vody je nová čtvrť na severovýchod od původní části s tvrzí. Nová zástavba bohužel vůbec není propojena se starší zástavbou, což je velký problém. Tato část nemá ani své centrum.

Ve městě by měly být všechny základní služby. Vzhledem k velkému nárůstu nové zástavby přibývá hodně obyvatel a zejména mladých lidí. Bylo by vhodné tedy navrhnout další mateřskou školu. Dalším žádaným domem v obci je bydlení pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou. Obec rovněž postrádá nový reprezentativní společenský sál. Je velkou výhodu, že je v Odoleně Vodě i střední škola. Okolí školy a internátu s však zaslouží úpravu okolí.

Důležité je definovat zastavitelné území. Nedoporučujeme, aby se Odolena Voda dále rozšiřovala do volné krajiny. Bohužel zde již vyrostlo několik nových domů. Výstavba byla ovšem navržena velmi nekoncepčně, což se nesmí opakovat. Nová zástavba není vůbec propojena se starou, chybí i pěší propojení uvnitř zástavby. Slepé cesty jsou absolutně nevhodné. Dále se často v nové zástavbě zapomíná na veřejný prostor - menší lokální centrum. Pro novou zástavbu definujeme několik ploch uvnitř intravilánu nebo na kraji podél stávající komunikace doplňující stávající zástavbu. Nedoporučujeme další rozšiřování.

Problémem je nedostatek parkovacích míst ve stávající zástavbě. Nyní jsou zde velké asfaltové plochy parkovišť. Takové plochy plné aut působí velmi nevlídně. Navrhujeme řešit parkování hlavně v ulicích.

Odolena Voda má pěknou okolní krajinu, o kterou je třeba pečovat, podporovat ji a jednotlivé přírodní celky propojit. Krajina je důležitém potenciálem města Odolena Voda.

Pro živé a fungující město je také důležité zapojení a aktivita obyvatel, jak v procesu vytváření nové vize pro město, tak v následných konkrétních aktivitách.

CELKY

Odolena Voda se skládá z pěti obytných celků s různým charakterem zástavby a jednoho neobytného celku, kterým je areál letiště Aero Vodochody. Každý celek má nebo by měl mít své lokální centrum. Lokálními centry jsou náměstí nebo návsi, které by měly být upraveny a zkultivovány. Nyní jsou ve špatném stavu a nefungují tak, jak by měly. Místo náměstí jsou křižovatky, parkoviště,... Úprava těchto center je velmi žádaná i od místních obyvatel. Nová kolonie žádné lokální centrum nemá. Navrhujeme místo pro lokální centrum na styku nové zástavby rodinných domů a zástavby panelového sídliště, které je zajímavé mimo jiné pozůstatkem náspu po bývalé železniční trati. Vhodnost umístění nového lokálního centra závisí také na tom, zda bude ulice Pod Tvrzí dopravně propojena s novou zástavbou, či zde zůstane propojení pouze pro pěší. Celky a jejich lokální centra by měly být dobře propojeny tak, aby cesty byly pro pěší co nejkratší, příjemné a intuitivní. V jednotlivých celcích se skrývají různé vrstvy a typy zástavby. Některé části jsou hodnotné, proto je důležité je chránit, vymezit dané lokality a definovat regulační zásady.

Odolena Voda má ve svém okolí pěknou krajinu, která by měla být také propojena a měla by být dobře prostupná pro pěší. Přírodní plochy kolem a uvnitř Odoleny Vody tvoří tři základní celky (Velký háj, Malý háj a oblast kolem Čenkova se soustavou rybníků a s kamenolomem). Příroda obklopuje Odolenu Vodu z mnoha stran a zároveň do ní vrůstá. Propojení Malého a Velkého háje navrhujeme kolem dvoru s koňmi, ulicí Spojovací a loukou mezi kostelem a hřbitovem. Propojení Malého háje směrem k rybníkům v Čenkově by také mělo být zřetelné. Nové přírodní plochy navrhujeme v místě severně od Malého háje a také v okolí kamenolomu, který by se do krajiny začlenil, až se zde přestane těžit,což bude odhadem zhruba za 30 let (kolem roku 2045).

PROPOJENÍ

Pro dobré fungování obytného sídla je velmi důležité, aby byly jeho jednotlivé části propojeny a zároveň, aby bylo sídlo dobře propojeno s okolím (krajinou a dalšími obcemi). Toto téma je pro Odolenu Vodu zásadní. Již nyní je obklopena velkými bariérami jako je dálnice a kamenolom. I okolní pole nejsou příliš přívětivé pro pěší a cyklisty ve smyslu dobré dostupnosti a spojení s okolními obcemi a krajinou. Krajinné propojení je důležité také pro zvířata a rostliny - tedy měl by zde být dobře vyřešený i systém ÚSES. Lidé by se měly pohodlně dostat pěšky nebo na kole do okolní vesnice. V sídle atraktivní pro jeho obyvatele by měla být možnost pěkných vycházkových okruhů. Zajímavá místa jako cíle vycházek v Odoleně Vodě již jsou, ale chybí jejich propojení, případně k nim vede cesta pouze po silnici. Město Odolena Voda má vypracovanou turistickou mapu pro místní obyvatele, na které jsou dobře vidět již zmiňované problémy - některé trasy vedou po silnici, některé po poli bez cesty, některé musí překonávat bariéru dálnice, některé cesty jsou slepé. Kromě atraktivity místa pro místní obyvatele je důležité přilákat do Odoleny Vody i turisty, z čímž souvisí zejména napojení na cyklostezky. Nejen propojení s okolím, ale i vnitřní propojení jednotlivých bodů ve městě je důležité. Žáci by měli mít příjemnou a hlavně bezpečnou cestu do školy. Jít pohodlně pěšky do obchodu, na autobus, na úřad, na návštěvu,... by mělo být samozřejmostí.

V Odoleně Vodě se nám jako nejdůležitější jeví propojit horní a dolní část Odoleny Vody - a to jak jejich centra - Horní a Dolní náměstí pěší cestou kolem kostela a historickým jádrem. Je třeba, aby cesta lidi vedla z jednoho centra do druhého intuitivně. Je nutné propojit místa výrazněji a zkultivovat cestu. Cesta vede kolem fary, dále by měla pokračovat dvouramenným schodiště kolem kostela a pak alejí. Alej směřující od kostela však končí na hřbitově. Dále nemá tento směr pokračování. Garáže jsou bariérou. Variantou je udělat průchod skrz hřbitov. Pokud průchod skrz hřbitov nebude možný, bylo by dobré udělat alespoň zřetelnější chodník kolem hřbitova z východní strany - zúžení průjezdného profilu nebo úprava svahu. Důležité bude určitě udělat vstup na hřbitov ze strany sídliště (od Horního náměstí). Rovněž volný prostor severně od Horního náměstí musí být dobře vyřešen v návaznosti na tuto propojku obou náměstí.

Další pohodlné zkratky nabízí Malý háj, který by měl umožnit propojení sídliště v horní i dolní části Odoleny Vody, Dolínku, základní školy a také nové kolonie. Základní škola je nyní orientována hlavním vstupem k lesu. Některé děti by tedy mohly chodit do školy přes les. Bude důležité udělat bezpečné přechod přes silnici v Malém háji.

Nyní je velký problém v nepropojenosti nové kolonie s dolní Odolenou Vodou. To je třeba napravit a napojit na sebe uliční sítě. Stačí propojky pro pěší, není nutné, ani žádané, aby tudy projížděla auta. Místa styku nové zástavby rodinných domů a panelového sídliště mají velký potenciál. Jsou zajímavá mimo jiné pozůstatkem náspu po bývalé železniční trati, což by se mělo zhodnotit.

Pěkná cesta propojující Čenkov s dalšími částmi Odoleny Vody by měla vést kolem rybníků. Je to cesta, která již částečně funguje, ale v některých místech má ještě slabiny, není přímá. Cesta může sloužit jako vycházková pro místní obyvatele, ale také jako pěší cesta dětí z Čenkova do školy.

Areál fotbalového hřiště je nyní vzdálen od Odoleny Vody a není dostatečně propojen ani s částí sídlištní ani s Dolínkem. Je třeba vyřešit okolí fotbalového hřiště a jeho napojení na město. Vedle areálu má vzniknout nový supermarket. Při návrhu jeho umístění je důležité dbát na to, aby se nestal novou bariérou.

Neméně důležité jsou úzké propojky v obytné zástavbě. Již existující by se měly zachovat. V nové zástavbě by neměly vznikat slepé cesty. Nemělo by se zapomínat ani na záhumenní cesty.

Dálnice je bariérou, která přetrhla Velký háj. Od města je tedy oddělen zajímavý židovský hřbitov, kam nyní nevede žádná příjemná cesta pro pěší, pouze zarostlá cesta od nepřívětivé hlavní silnice. Vhodným řešením by bylo vybudování ekoduktu, který by byl pozitivním řešením nejen pro lidi, ale také pro zvířata. Kromě Velkého háje, pokračuje les za dálnicí dalším lesem u Postřižínského potoka.

Žádané pěší a cyklistické propojení jsou také cesty do Břežanského háje a cesta do zahrádkářské kolonie. Obě cesty je reálné vybudovat, jelikož jsou v na pozemcích v majetku města. Cesta do zahrádkářské osady již existuje po staré železniční trati, avšak v místě zahrádek je přehrazena. Měl by se zde obnovit průchod.

Krajina

Odolena Voda má ve svém okolí pěknou krajinu, která by měla být propojena a měla by být dobře prostupná pro pěší i pro zvířata, nyní tomu tak není. Měl by dobře fungovat systém biocenter a biokoridorů. O krajinu je třeba pečovat a neničit ji. Přírodní plochy kolem a uvnitř Odoleny Vody tvoří tři základní celky (Velký háj, Malý háj a oblast kolem Čenkova se soustavou rybníků a s kamenolomem). Příroda obklopuje Odolenu Vodu z mnoha stran a zároveň do ní vrůstá. Propojení Malého a Velkého háje navrhujeme kolem dvoru s koňmi, ulicí Spojovací a loukou mezi kostelem a hřbitovem. Propojení Malého háje směrem k rybníkům v Čenkově by také mělo být zřetelné. Nové přírodní plochy navrhujeme v místě severně od Malého háje, kde by měla být dle našeho názoru louka nebo přírodní park, a také v okolí kamenolomu, který by se do krajiny začlenil, až se zde přestane těžit. V lomu může být do budoucna velký potenciál.

Krajina by měla být napojena severně na území Na Skálách, odkud by se mělo rovněž pohodlně dostat od rybníku Jordánu. K rybníku Jordán by se mělo pohodlně projít také kolem potoka pramenícího ve Velkém háji. Ten je v součastnosti zatrubněn, ale revitalizace potoka je již v záměru obce. V remízcích by se mělo umožnit potoku mírně meandrovat, aby se navrátil k přirozenějšímu toku, protože zatrubněním potok byl nepřirozeně napřímen. Prameniště potoka je v záměru opatřit kořenovou čištičkou, protože je znečištěno ze silničních komunikací.

Také na jih by se měla krajina propojit s Břežanským lesem. Kolem dálnice navrhujeme vysadit pás lesa jako ochranu před hlukem a prachem. Dálnice by měla byt doplněna nejen ochranným pásem zeleně, ale také protihlukovou stěnou, aby odclonila hluk obci v nejpalčivějších místech. Také nový les mezi zástavbou a kamenolomem bude mít ochrannou funkci.

Další dobrou věcí, na kterou by se nemělo zapomínat jsou záhumenní cesty, které usnadní prostupnost krajinou za obcí. Pole by se neměla orat až k zahradám, vždy by zde měl zůstat pás zeleně, který také ochrání zahrady před prachem a vodou z polí.

Krajina je mírně zvlněná, nabízí nám několik krásných výhledů. Z několika míst je vidět kostel v Odoleně Vodě, z některých míst je vidět až na Říp. Je důležité v krajině zachovávat průhledy a dělat vyhlídková místa. Taková vyhlídková místa by mohla vzniknout např. na Čenkovském kopci nad kamenolomem, na kopci východně od nové zástavby u ulice U Valu, v místě Na Skálách, dále u kostela a u baronského hřbitova. Právě u baronského hřbitova by měl být prosekán pás stromů s výhledem na Říp.

Krajina je celkově hezčí, když je členitější. Mezi poli by měly být remízy. Kolem cesty by se měly sázet stromy, které však nemusí být v pravidelných rozestupech. Kolem některých cest jsou již stromy vysázeny.

V krajině navrhujeme několik vycházkových tras - okružních nebo propojovacích, které doplní stávající lesní stezky. Vycházkové trasy by měly vést po zajímavých místech - kolem rybníků, přes výhledová místa, kolem památek.

Dálnice přetnula les Velkého háje, který by bylo dobré připojit ekoduktem, pro cesty zvířat, ale i lidí. Byl zde i odříznut přístup k židovskému hřbitovu (místa procházek z Odoleny Vody).

Zajímavá cesta je i po bývalém tělese železniční vlečky a bylo by také pěkné ji zpřístupnit ve městě na starém železničním náspu, kde navrhujeme přes silnici udělat novou jednoduchou lávku. Zde je pěkný pohled na střešní rovinu nejstarší zástavby v Odoleně Vodě v čele s dominantou barokního kostela.

Dále přidáváme cyklostezky, které propojí Odolenu Vodu s cyklostezkami podél Vltavy a Labe. Místními obyvateli bylo velmi vítané pěší a cyklistické propojení do Panenských Břežan.

Malý háj

Velký význam pro celou Odolenu Vodu má Malý háj. Je to z důvodu jeho umístění ve středu města mezi různými částmi obytné zástavby. V Malém háji tedy vidíme velký potenciál. Mít lesopark uprostřed města by mohla být pro Odolenu Vodu její hodnota. Malý háj by se měl stát spojnicí různých částí města a jeho významných bodů. Zkrácení cesty přes lesopark bude jistě pro obyvatele vítané. V západní části se les dotýká základní školy. Situace hlavního vstupu do základní školy z lesa je nezvyklá. Toto postavení vzniklo z důvodu výstavby základní školy ještě před tím, než byly navrženy a postaveny okolní budovy. Vstup do základní školy z lesa může být pro děti hodnotou. Vyběhnout ze školy rovnou do lesa nebo naopak je příjemné ale i bezpečné řešení. Bude však nutné vše upravit tak, aby to fungovalo. Problémů zde je několik.

Hlavním problémem je silnice, která spojuje Dolínek a Dolní Odolenu Vodu. Silnice vytváří bariéru. Nedá se bezpečně přejít. Radikálnější varianta nabízí zrušit tuto silnici pro motorovou dopravu a odklonit trasu ulicemi U Valu, Lípová a Pod Tvrzí. V tomto řešení by mohla na silnici vzniknout cyklostezka nebo trasa pro in-line bruslaře. Možným řešením je nechat silnici Vodolská průjezdnou pro motorovou dopravu, avšak udělat zde zpomalovací opatření, která umožní chodců bezpečnější přechod (odstranit svodidla, vybudovat přechody s dlažbou nebo vyvýšeným prahem, které zpomalí průjezd vozidel). Dalším problémem je navázání na novou zástavbu a na sídliště v dolní Odoleně Vodě. Po zrušení sběrného areálu Dopramo by mohl být Malý háj se sídlištěm krásně propojen. Malý háj by měl být spojen jasnou pěší cestou i s Dolním náměstím a Velkým hájem, zde bude problém v areálu s koňmi, kde nejsou pozemky ve vlastnictví obce.

V Malém háji je několik míst, které si zaslouží úpravu - např. rybníček u areálu Dopramo, zanedbané tenisové kurty. Mohlo by zde vzniknout např. přírodní divadlo a další aktivity.

Pěší trasy a cyklostezky

Ačkoliv má Odolena Voda ve svém okolí pěknou krajinu a několik historických památek, nevedou tudy žádné turistické trasy ani cyklotrasy. Odolena Voda leží mezi Vltavou a Labem, podél kterých vedou celkem frekventované cyklostezky. Navrhujeme tyto dvě cyklostezky propojit novými cyklotrasami vedoucími přes Odolenu Vodu. Nové cyklotrasy se mohou napojit přes Panenské Břežany na stávající síť u Máslovického údolí, u zámku Veltrusy a v Neratovicích či na zámku v Obříství. Vedení cyklotras přes Odolenu Vodu může také zvýšit počet návštěvníků ve městě.

Po okolí Odoleny Vody je navrhovaná síť vycházkových tras, které by měly navázat na hlavní pěší propojení mezi jednotlivými částmi Odoleny Vody. Bylo by příjemné vycházkové trasy propojit s pěšími trasami uvnitř obce, zvláště trasy dětí ke škole z různých částí Odoleny Vody. Vycházkové trasy po zajímavých místech nejsou vždy dobře přístupné bylo by příjemné některá místy vybavit mobiliářem - lavičkami například kolem rybníků nebo na výhledových místech, kolem památek.

Sportovní tradice

V Odoleně Vodě má kolektivní sport celkem tradici. Chtělo by na tuto tradici navázat a podpořit ji. Ze sportů je to zejména volejbal (1. liga), dále fotbal. Je zde fotbalové hřiště v blízkosti dálnice. Areál fotbalového hřiště vyžaduje úpravy. Měl by se zkultivovat a více navázat na obec (jak Odolenu Vodu, tak Dolínek). V záměru obce je prázdnou plochu mezi fotbalovým hřištěm a sídlištěm zastavět, zde by měl vzniknout supermarket. Je zde navrhována i dostavba rodinnými domy. Vhodnější by však byly domy bytové. Dále je třeba řešit co s garážemi, už dnes neodpovídají parametry pro současná auta.

Areál fotbalového hřiště by měl být multifunkční a zahrnovat více sportovních aktivit. Např. by bylo vhodné přesunout sem tenisové kurty z ulice U Kurtů.

Pod panelákovým sídlištěm na okraji Malého háje u schodiště k Dolnímu náměstí jsou také dva tenisové kurty, které by měly být opraveny a jejich potenciál zhodnocen. Svah může být využit pro sezení nebo pro venkovní divadlo. Boudy se dají zbourat nebo zmodifikovat. Prostor kurtů by se měl více propojit se schodištěm.

V severní dolní části na východ od Dolního náměstí pod Malým hájem navrhujeme přírodní pokračování Malého háje, které dojde až k sídlišti. Na toto území se mohou navrhnout menší sportovní hřiště a aktivity - vše by mělo být začleněno do krajiny s charakterem přírodního parku. Na území navrhujeme spíše louku (park s občasnými stromy), která bude volně navazovat na les. Není nutné ani žádané celou plochu zaplnit sportovním využitím a vytvořit zde velký sportovní areál, avšak nějaké sportovní využití je pro spodní část Odoleny Vody třeba. Sportovní aktivity by měly být zastoupeny pro všechny věkové kategorie. Možné je zde umístit in-line dráhu, posilovací prvky pro dospělé… Ponechat parkurovou louku napojenou na statek se stájemi.

Často bylo žádáno veřejné koupání, vyplývající z anketního dotazníku. K tomuto účelu by se měly lépe využívat stávající vhodné vodní plochy - lépe zpřístupnit pro koupání Čenkovské rybníky, upravit okolí koupacího rybníku Jordán či otázka zda nezřídit v obci nízkonákladové biotopové koupaliště.

Ve městě je několik dětských hřišť. Dětské hřiště zatím chybí v částech nové výstavby rodinných domů.

Kromě sportovních ploch také podpořit a upravit několik pěších okružních tras kolem města a také nové cyklostezky, které propojí Odolenu Vody s cyklostezkami podél Vltavy a Labe.

Kultura, historické památky a Vítězslav Hálek

Ačkoliv se v Odoleně Vodě koná několik kulturních akcí (Masopust, ples, Vodolská kapka, pivní slavnosti, Vánoční trhy, dětský den, recitační soutěž Hálkovo pírko, přednášky, neckyáda, Muzejní noc…), nemá město Odolena Voda pro tyto akce vhodný prostor, akce se konají v provizorních a pronajímaných prostorech (sál v klubu Areo, sál v restauraci Opera, výstavní prostor v kotelně, školní prostory, prostory sportoviště). Je vhodné a žádané, aby mělo město svůj vlastní reprezentativní kulturní prostor (kulturní sál, prostory pro setkávání spolků, prostory pro výstavy, koncerty, přednášky a další akce). Takový důležitý dům by měl mít dobré umístění ve městě, které má již nyní kulturní charakter a vazby. Jako vhodné místo se jeví Dolní náměstí (dostavba proluk, využití tvrze). Vybudování nového kulturního centra považujeme pro Odolenu Vodu jako jednu ze zásadních věcí.

V Odoleně Vodě je několik kulturních památek, o které je třeba pečovat a chránit je. Památky je také důležité udržovat živé a přístupné. Důležité je využití renesanční tvrze na náměstí a její zahrady. Tvrz je významným objektem náměstí. Kostel svatého Klimenta je dominantou města, je vidět z širokého okolí, zejména ze severu. Okolí kostela by mělo být kultivováné, kostel by se měl otevírat jak ke hřbitovu, tak by z něj měl být umožněn prostup po dvouramenném schodišti. Z okolí kostela je pěkný výhled na sever do krajiny. Také baronský hřbitov je potencionálním vyhlídkovým místem v případě vykácení některých borovic. Určitě by bylo vhodné zpřístupnit pěšími cestami od Odoleny Vody židovský hřbitov, který je nyní od obce odříznut dálnicí. Dalšími památkami v obci jsou Mariánský sloup na Dolním náměstí Odoleny Vody a kaplička na návsi v Dolínku. Oba prostory - náměstí i náves je třeba výrazně upravit a zakomponovat do nich tyto památky. I malé objekty, jako je kaplička u silnice na Kopeč nebo křížek v ulici Školní by měly mít vhodně upravené okolí.

V obci Dolínek se narodil spisovatel Vítězslav Hálek. Stále zde stojí jeho rodný dům. Je možné pojmenovat nový kulturní sál po Vítězslavu Hálkovi nebo vymyslet nějakou tradiční akci spojenou s Hálkovou tvorbou, případně více zpropagovat již konanou recitační soutěž Hálkovo pírko.

Neméně významným a zajímavým je urbanistický soubor sídliště z období socialistického realismu. Sorelu je třeba architektonicky chránit, obzvláště malé domky. Celek má potenciál. Je zajímavé, jak z vysokých domů přechází na malé dvoupatrové rodinné domky. Je potřeba ji chránit i ve smyslu, jakým způsobem ji opravovat.

Úpravy jednotlivých historicky nebo urbanisticky cenných lokalit jsou popsány v části regulace.

Regulativy

Členitě modelovaný terén vulkanického původu a historická zástavba v čele s barokní dominantou kostela vytváří hodnotnou vedutu Odoleně Vodě. Z dálkových pohledů především z východní strany, například k kopce Špičák. Toto panorama je vhodné podpořit a vymezit podmínky k jeho zachování.

Nejstarší část kolem Dolního náměstí , zde by se měla zachovávat rovina sklonitých střech, sedlových s možností použití vikýřů. Tento charakter zástavby by se měl zachovat i v okolí kostela a pokračující zástavbou severně .

Dolní náměstí je také vhodné dostavět objekty vymezenými stavební čarou. Hmotově by neměli překročit dvě podlaží s podkrovím. Zástavba by navazovala na již stojící objekty náměstí - radnice, informační centrum, tvrz. Vhodná funkce pro tyto objekty by pak byla spolkový kulturní dům, galerie, parter obchod, služby. Tím by byl doplněn hlavní veřejný prostor města.

Bytové domy jižně od náměstí by neměly již výškově narůstat nástavbami apod. Měly by zachovat maximální výškovou hladinu stávajících bytových domů. V zástavbě je také vhodné navrhnout koncept parkování. Racionálnější řešení kolmých parkovacích stání doplněného stromy tak, aby nevznikaly nepříjemné velké asfaltové plochy.

Místo sběrného dvora společně s loukou pro parkur může vzniknout rekreačně sportovní parková plocha. Mohou zde být posilovací stroje pro dospělé, in-line dráha, odpočinek podél rybníka.

Při ulici k cukrovaru pod statkem se stájemi by mohl vzniknou dům pro seniory.

V nové zástavbě směrem na Zlatkov, by neměly vznikat příliš vysoké ploty tvořící “hradby” mezi parcelami, byla by zde vhodná regulace výšek plotů. Také by bylo dobré určit poměr zpevněných a nezpevněných ploch, aby na pozemcích byl zachován poměr zeleně a stromy vysázené v ulici neskomíraly s novou zástavbou.

Další místa tvořící charakter Odolky je sorelové sídliště vzniklé v 50. letech. V místě Horního náměstí je prostor pro dostavbu ctící původní zastavovací plán. Prostor má další důležitou dominantu města - svou kompoziční osou směřující na věž kostela. Místo by mělo být vymezeno stavební čarou a výškovou hladinou sorelové zástavby. Funkčně zde můžou být umístěny služby, hotel, nekuřácká restaurace s předzahrádkou.

Prostor sídliště by se směrem ke sportovišti mohl dostavět dalšími bytovými domy. Bylo by dobré prodloužit pruh zeleně mezi sportovištěm a zástavbou rodinných domů v Dolínku směrem k sídlišti. Určitě je také žádoucí vhodněji přeřešit prostor před vstupem do ZŠ V. Hálka. Odstranit plot a začlenit směrem k Malému háji.

Obec by se neměla rozšiřovat do krajiny, ale nalézt prostor v intravilánu města. Takovým místem může byt prostor při ulici Čenkovská mezi Dolínkem a Čenkovem

Kde by byl možný i zastavovací plán s hustější zástavbou rodinných domů vymezenou například dvojdomy. Dolínek a Čenkov by si měli zachovat charakter především zástavby rodinných domů a podpořit systém propojovacích pěších cest mezi domy.

Náměstí V. Hálka by bylo dobré také dostavět objektem před bytovými domy. přízemní objekt by mohl využívat pro drobné obchodní aktivity a celý prostor dopravně zklidnit tak, aby zde bylo bezpečné přecházet. Na náves /náměstí / si žádá přehlednější členění, sjednocující koncept prostoru.

Zastavitelná plocha

Jedno z nejdůležitějších témat k řešení je vymezení zastavitelných ploch. V posledních letech se Odolena Voda plošně velmi rozrostla o několik rodinných domů. Výstavba byla ovšem navržena velmi nekoncepčně, což se nesmí opakovat. Nová zástavba není vůbec propojena se starou, chybí i pěší propojení uvnitř zástavby. Slepé cesty jsou absolutně nevhodné. Dále se často v nové zástavbě zapomíná na veřejný prostor - menší lokální centrum. Nedoporučujeme, aby se Odolena Voda dále rozšiřovala do volné krajiny. Důležité je definovat zastavitelné území. Pro novou zástavbu vymezujeme několik ploch uvnitř intravilánu nebo na kraji podél stávající komunikace doplňující stávající zástavbu. Nové domy mají především doplnit prázdná místa a v případně náměstí či návsi hmotově uzavřít veřejný prostor. Výstavba v již zasíťovaném území je také ekonomicky výhodnější než na poli bez jakékoliv infrastruktury. Doporučujeme na nově zastavované plochy nejprve vypracovat územní studii a určit regulace, jedná se zejména o novou zástavbu kolem silnice propojující Dolínek a Čenkov, která se nachází na pohledově exponovaném místě směrem od rybníků.

V případě nové zástavby a rychlého nárůstu počtu obyvatel, může vzniknout potřeba nové mateřské školy a dalších služeb, na které není v nové kolonie také myšleno. Kromě fyzického propojení cestami, je také důležité začlenění nových obyvatel do sociálního života ve městě. Při nárůstu nových rodinných domů doporučujeme stavět max. 1 - 2 nové domy ročně, tedy postupný nárůst.

V Odoleně Vodě mají vzniknout dva nové supermarkety v blízkosti sportovního areálu. Při výstavbě je důležité myslet na regulace a vzhled. V tomto konkrétním případě se nesmí zapomenout na zelený pás spojující Malý a Velký háj. Nové supermarkety se nesmí stát bariérou, musí zde zůstat možnost pěšího propojení z Dolínku do Odoleny Vody na sídliště a také propojení zástavby se sportovním areálem. Je důležité myslet i na fakt, že nakupovat budou chodit i pěší a proto je důležité udělat pro ně příjemné přístupové prostředí. Parkovací plocha by měla být doplněna stromy a měla by být z materiály vhodného pro vsakování dešťové vody. Při výstavbě supermarketů je důležité zamyslet se, jak bude vypadat nový pohled na město při příjezdu od jihu.

Doprava

Odolena Voda je dobře napojena na Prahu blízkou dálnicí, na které je plánovaný sjezd. Je vhodné plánovaný sjezd odsunout dále od obytných čtvrtí Dolínku,aby negativní dopad zvýšené dopravní zátěže byl zmírněný. Odsunut směrem k Panenským Břežanům, kde je dálnice v terénním zářezu a umožňuje snazší nadjezd. Zde i končí areál Area v návaznosti plánovaným dopravním letištěm.

Hluk z dálnice by bylo vhodné odclonit např. vysázením lesa na vhodných místech a v místech s nejvyšším dopadem hluku - v místech terénního náspu tělesa dálnice- zřídit i protihlukové stěny.

V územním plánu je zanesen návrh nových silnic a obchvatu kolem Odoleny. Tyto silnice by se v žádném případě neměly zrealizovat. Nyní zde není nějaký větší problém s průjezdnou dopravou /kromě míst v obci kdy je vhodné ji zklidnit/. Navíc by nové silnice silně narušily (zničily) okolní krajinu, kterou již vede silnice Teplická 608 a dálnice D8.

Na Dolním náměstí v Odoleně Vodě a návsi v Dolínku je třeba udělat úpravy včetně dopravního řešení. V co největší míře omezit parkovací stání (nejlépe, aby tu vůbec nebyla). Námětem je prostor náměstí dopravně zklidnit zvednutím komunikace do úrovně chodníku a zpříjemnit pobyt chodcům. Otázkou je také zda nezvažovat nový příjezd průjezdné dopravy mimo centrální Malý háj, odstraněním automobilů z Malého háje. Toto řešení není nutné, avšak může být zajímavé a přínosné. Malý háj by se tak mohl více stát rekreačním těžištěm propojujícím všechny části obce. Les by zůstal pouze pro pěší a zvířata, tím by lépe a bezpečněji umožnil propojení mezi obytnou zástavbou pěšími cestami skrz les. Průjezná komunikace by mohla vést dnešním sběrným dvorem a ulicí u Cukrovaru nebo propojením ulic Lipová a ulicí Pod tvrzí, která je vybudována v místech bývalé úvratě vlečky.

Problémem města Odolena Voda je parkování. Je třeba řešit komplexně dopravu v klidu. Parkování by mělo být vždy u objektu, kde se bydlí pro rezidenty a neměly by se vytvářet velká parkoviště někde mimo. Tzn. je třeba zhodnotit, zda jsou parkovací plochy umístěny u objektů racionálně. Navrhujeme zrušit velké asfaltové parkovací plochy. Parkování by mělo být umístěno v ulicích - příčná parkovací stání prostřídaná s výsadbou stromů.

Měla by se podporovat pěší a cyklistická doprava, zvyšuje se tím objektivně pocit dobrého života ve městě. Zvláště je dobré bezpečně vést pěší trasy k základní škole. Aby se lidé mohli pohodlně pohybovat po městě pěšky, je důležité vytvořit síť pěších cest i cyklotras městem. Zklidnit dopravu v místech s častým přecházením chodců např. na náměstí V. Hálka. Parter je vhodné promyslet také na důležitých místech jako zdravotní středisko a škola.

Obyvateli byl vznesen požadavek, zda by nebylo možné umožnit přístup ke zdravotnímu středisku ze zhora od sídliště. Bylo by to možné odkoupením či dohodou s majiteli pozemků kudy by takovýto přístup umožnili vést. Prostor u školy je také třeba řešit. Prostor před vstupem by bylo dobré otevřít a upravit důstojněji a vhodněji navázat na Malý háj.

Služby a vybavenost

Ve městě by měly být všechny základní služby. Vzhledem k velkému nárůstu nové zástavby přibývají obyvatele a zejména mladých lidí.

Ve městě jsou nyní čtyři mateřské školy. Všechny jsou koncentrovány u sebe v části sídlištní zástavby a u kostela. U nové zástavby v severovýchodní části obce nebo u nové zástavby v části Dolínek není žádná mateřská škola. Navrhujeme zde mateřskou školu také umístit. Mohla by se např. přemístit mateřská škola z ulice Lidické, což by pomohlo i samotnému obytnému celku sorely. Nová vhodná místa pro mateřské školy jsou např. na konci ulice Nad Štolami. Je to místo na styku dvou zástaveb - v dobré docházkové vzdálenosti. Zároveň je to místo blízké přírodě (nově kultivované louce - parku). A samozřejmě je to místo jedné z důležitých propojek.

Kapacita dnešní základní školy také nestačí a v záměru města je vybudovat další pavilony k stávající ZŠ.

Základní škola by měla být také daleko více propojena s parterem a lépe navázat na prostor Malého háje. Neměla by být oplocena, plot jen znepříjemňuje vstupní prostor jinak ne zcela vhodně natočený z části k panelovému domu. Upravit cestu a předprostor školy (u stávajícího hlavního vstupu) tak, aby byl prostor důstojnější a zřetelnější, lépe navázat na ulici Školní.

Dalším žádaným domem v obci je bydlení pro seniory nebo dům s pečovatelskou službou. Jedno z vhodných míst pro dům pro seniory je volná parcela u náměstí v jeho jižní části naproti novému bytovému domu s terasami.

Je velkou výhodu, že je v Odoleně Vodě i střední škola. Okolí školy si však zaslouží úpravu. Myslíme se, že bydlení pro studenty mělo být umístěno více v centru města.

V Odoleně Vodě není žádný spolkový dům pro pořádání tradičních kulturních akcí ani žádný reprezentativní větší prostor (sál) či přednáškový sál při knihovně. To je vhodné doplnit. Takovýto prostor by bylo vhodné zbudovat v těžištích center na dolním či horním náměstí.

Služby by se měly koncentrovat hlavně v centrech jednotlivých částí - především na Dolním a Horním náměstí, v Dolínku pouze něco menšího.

Pro sportovní plochy definujeme plochu kolem stávajícího fotbalového hřiště. Dále je možné umístit menší sportovní aktivity na louku severně od malého háje nebo do míst sběrného dvora, který město uvažuje přemístit. Více v samostatné kapitole Sport.

Průmysl a letiště

Velkým potenciálem pro Odolenu Vodu je letiště Aero Vodochody. Kde je již schválen návrh nízkonákladového dopravního letiště. Samo o sobě letiště bude požadovat dálniční sjezd a bude nutné zvážit, kde ho zbudovat, aby se zmírnil jeho zatěžující charakter pro obec.

Vstup do závodu Aero postrádá lidské měřítko. Velké asfaltové plochy parkoviště je vhodné rozčlenit zelení a komunikaci Teplickou odclonit pásem vzrostlejší zeleně.

Předprostor - vstupní náměstíčko před branou do závodu by bylo dobré kultivovat vhodnou zelení, mobiliářem v parteru, dovybavit kapacitnějšími stojany pro kola.

Jako průmyslovou plochu navrhujeme prostor mezi letiště a dálnicí. Tento prostor je však důležité regulovat, nezastavět ho celý, myslet také na propojky, výsadbu stromů a lidské měřítko.

Není vhodné, aby vznikaly velké oplocené areály na okraji obce jako je tomu např. při vjezdu po ulici Pražské nebo Ke Stadionu.

Čeňkovský lom je další průmyslový areál v katastru obce, ten po vytěžení v perspektivě 30 let by měl být rekultivován, zatopen. Je zde navštěvované rozhledové místo do 4 světových stran.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: