Vize města Odolena Voda

Podklad pro územní plán

Dále konkretizujeme návrhy řešení a směřování možného vývoje města. V průběhu práce se setkáváme s komisemi města a dalšími lidmi aktivními ve veřejném životě nebo jinak ovlivňující život ve městě. Podnětné informace zapracováváme do návrhu. Vybíráme důležitá místa k řešení. Pracujeme na regulacích pro jednotlivé lokality města.

Odolena Voda - řešená místa

Úvod

V Odoleně Vodě je několik míst s velkým potenciálem, který však není nyní využit. Vytipovali jsme několik míst k řešení, které Vám dále představujeme. Navržené skici budeme dále detailněji rozpracovávat a měnit až do konečné podoby ve vizi rozvoje. Budeme rádi, když nám pomocí kontaktního formuláře, sdělíte také vy, co bychom mohli ještě vylepšit nebo jaká důležitá místa k řešení Vám tu chybí.


1) Malý háj

Velký význam pro celou Odolenu Vodu má Malý háj. Je to z důvodu jeho umístění ve středu města mezi různými částmi obytné zástavby, které kolem Malého háje postupně vyrůstaly. V Malém háji tedy vidíme velký potenciál. Mít lesopark uprostřed města je pro Odolenu Vodu její hodnota. Malý háj by se měl stát spojnicí různých částí města a jeho významných bodů. Zkrácení cesty přes lesopark bude jistě pro obyvatele vítané. V západní části se les dotýká základní školy. Situace hlavního vstupu do základní školy z lesa je nezvyklá. Toto postavení vzniklo z důvodu výstavby základní školy ještě před tím, než byly navrženy a postaveny okolní budovy. Vstup do základní školy z lesa může být pro děti hodnotou. Vyběhnout ze školy rovnou do lesa nebo naopak je příjemné ale i bezpečné řešení. Bude však nutné vše upravit tak, aby to fungovalo. Problémů zde je několik.

Hlavním problémem je silnice, která spojuje Dolínek a Dolní Odolenu Vodu. Silnice vytváří bariéru. Nedá se bezpečně přejít. Radikálnější varianta, kterou preferujeme, nabízí zrušit tuto silnici pro motorovou dopravu a odklonit trasu ulicemi Pod Tvrzí, Lípová a dále pod novou zástavbou na okraji louky. V části louky má vzniknout nová zástavba. Výstavbu nové silnice v této části tedy navrhujeme spojit s výstavbou nových rodinných domů. Výstavba by se však neměla příliš rozrůstat do volné plochy louky. Je nutné udělat na tuto část regulační plán. V tomto řešení by mohla na stávající silnici vzniknout cyklostezka nebo trasa pro in-line bruslaře, pokud by to sklon silnice dovolil. Silnice zanechaná pouze pro cyklisty a pěší by měla být zúžena na zhruba 3 m.

Možným řešením je nechat silnici Vodolská průjezdnou pro motorovou dopravu, avšak udělat zde zpomalovací opatření, která umožní chodcům bezpečnější přechod. Navrhujeme odstranit svodidla a vybudovat přechody. První přechod umisťujeme v místech používané pěší trasy směrem od Zlatkova k základní škole. Přechod by byl úrovňový se zvýšeným prahem pro auta. Druhý obdobný přechod umisťujeme v místě vyústění cest od horního panelového sídliště na silnici. Třetí přechod by bylo vhodné umístit nad jezírko a propojit tak přímo dolní sídliště s horním cestou kolem jezírka. V tomto místě je však velký sklon svahu. Navrhujeme zde udělat ze strany jezírka schodiště při variantě úrovňového přechodu. Zajímavým řešením by mohla být i i lehká lávka, která by mohla mít i vyhlídkové místo nad jezírkem. Přechodové prahy zpomalí průjezd vozidel. Kolem přechodů je třeba prokácet keře a stromy, aby byl dostatečný vizuální přehled o lidech pro auta a naopak.

Dalším problémem je navázání na novou zástavbu a na sídliště v dolní Odoleně Vodě. Po zrušení sběrného areálu Dopramo by mohl být Malý háj se sídlištěm krásně propojen. Malý háj by měl být spojen jasnou pěší cestou i s Dolním náměstím. Podél ulice K Cukrovaru navrhujeme vysadit stromy (zejména ze strany u žlutého domu). Nevhodné je umístění parkoviště. Parkování by mělo být řešeno v ulicích. Místo plochy parkoviště by bylo vhodné propojit Malý háj s Dolním náměstí prostorem příjemným pro lidi.

Malý háj bude společně s loukou tvořit jeden celek. Mohou zde však vzniknout místa s různým charakterem. Spodní část s loukou bud mít charakter lesoparku. Navrhujeme zde vysadit skupinky stromů a ve větší míře zanechat louku. Na louky by mohly vzniknout různé malé sportovní aktivity pro různé věkové kategorie a dále pobytová místa. Naopak Malý háj by zůstal zachován jako dubohabrový les (důležité je zachovávat původní skladbu lesa s ohledem na půdní charakter). V Malém háji je několik míst, které si zaslouží úpravu - např. rybníček, jehož velikou výhodou je blízkost centru města, dále zanedbané tenisové kurty. Mohlo by zde vzniknout např. přírodní divadlo a další aktivity. V lese bylo také několik pramenů, které silnice přetnula a a znejasnila tak terén. Navrhujeme tyto místa udělat morfologicky čitelnější, více prosvětlit. Prosvětlení a vstup do Malého háje také navrhujeme zdůraznit u základní školy a z jihu k dubům Král a Královna.

Malý háj se na západě téměř dotýká ulice na Štěpnici. Navrhujeme tuto ulici s Malým hájem (a Dolním náměstím) propojit novým úzkým schodištěm s vyhlídkou, která vybíhá z ulice na Štěpnici přímo na sever.

2) ulice K Cukrovaru

Ulice k Cukrovaru je důležitou ulicí vedoucí od Dolního náměstí k nově navrženému lesoparku. Nyní její charakter neodpovídá důležitosti této ulice. Dolní náměstí a park s Malým hájem by měly být vizuálně propojeny právě touto ulicí. Navrhuje zrušit parkoviště a přemístit parkovací plochy podél všech ulic, jelikož zde tato velká plocha zabírá hodnotné místo. Plocha není nijak přívětivá pro pěší. Podél celé ulice, zejména před žlutý bytový dům, navrhujeme vysázet stromořadí listnatých stromů. Parcelu vedle domu se statkem pro ustájení koní navrhujeme dostavět vhodně orientovaným domem, který uzavře prostor Dolního náměstí. Nový dům by se měl orientovat jak k náměstí, tak k ulici K Cukrovaru. Je důležité, aby dům pohledově dobře zapadal k původní zástavbě náměstí, jelikož na dům bude vidět z louky pod Malým hájem.

3) Dolní náměstí

Je třeba náměstí přetvořit, v současné době neplní svoji funkci. Spíše než náměstí je to parkoviště, park a silnice. Avšak má velký potenciál, aby dobře vypadalo a fungovalo. Je třeba přeřešit dopravní situaci a vytvořit skutečné náměstí. Orientace náměstí směřuje ke kostelu a k historické části. Mělo by se toto vertikální směřování v návrhu zohlednit. Je důležité doplnit zástavbou západní i východní stranu náměstí a uzavřít ho. Na západní straně bude třeba odstranit (předělat) objekt technického zařízení. Měly by zde vzniknout nové budovy - dvoupodlažní (max. třípodlažní). Budovy by doplnily obecní úřad a infocentrum a zároveň by zaclonily pohledu na panelové domy za těmito objekty.

Doplnění východní strany náměstí je důležité vzhledem k odclonění panelového sídliště a nového objektu bytového domu, které nejsou městotvorné.

Nové budovy by měly provozy parteru oživit prostor náměstí. Umístit zde obchody a případně kavárnu.

Zajímavý je také průhled směr sever, kdy cesta vedoucí směr sever ústí do krajiny, což chce stoprocentně zachovat z pohledu od současné autobusové zastávky. Autobusovou zastávku bude třeba přemístit. Jižní stranu náměstí je třeba také dostavět, chybí zde objekt.

Na náměstí by nemělo být dětské hřiště.

V blízkosti náměstí naproti vinárně Dobré Časy je pěkný prostor mezi velkými stodolami, kde nyní parkují autobusy. Tento prostor nyní nevyužívá svého potenciálu. Myslíme si, že by bylo dobré z tohoto plácku udělat kulturní prostor. Z místa je krásný přímý výhled na kostel. Stodoly prostor dobře uzavírají. Navíc prostor komunikuje s protější restaurací. Rozhodně by zde neměly stát autobusy. Pokud by město odkoupilo objekty stodol, je možné je využít ke kulturním účelům.

4) Kulturní - spolkový dům

Město nemá vhodný objekt pro kulturní a společenské aktivity - multifunkční sál doplněný o spolkové prostory. Doposavad se odehrávají v provizorních prostorech. Pro kulturní život města je nejvhodnější centrum na Dolním náměstí. Umístění kulturních aktivit oživí hlavní veřejný prostor a přirozeně zdůrazní centrální místo komunity obce.

5) Bydlení pro seniory

Stárnutím obyvatel Odoleny Vody vystává potřeba malých bytů, kde senioři již hledají menší byty než ty, ve kterých žijí. Na tyto byty jsou kladeny požadavky na bezbariérovost, popřípadě s dostupnou pečovatelskou službou. Byty pro seniory bylo vhodné umístit do centra města, aby měly senioři služby v dostupné vzdálenosti. Zároveň by zahrady měly být orientovány do klidného prostoru. Místo vhodné pro výstavbu komunitního bydlení pro seniory je např. u ulice K Cukrovaru. V současnosti je denní stacionář umístěn v ulici Pod Tvrzí. Hlavní místnost je orientována do ulice velkými okny, nevytváří pro seniory dostatečné soukromí. Myslíme si, že stávající umístění denního stacionáře není vhodné. V parteru by měl být umístěn obchod. Denní stacionář by bylo dobré situovat na klidnější místo, kde je možnost navázat i na venkovní prostor zahrady (např. u nových bytů pro seniory).

6) Mateřská škola

S rozrůstáním počtu obyvatel vznikne požadavek na umístění malých dětí do mateřských školek. Vytipovaným místem pro mateřskou školku je v místo bývalé úvratě železniční vlečky na konci ulice Nad Štolami. Zde by byla dobrá návaznost i na park, který je zde navržen. Pokud by kapacita převýšila požadavky na umístění dětí, pak by bylo vhodné školku v bytovém domě v sorelovém sídlišti zrušit a navrátit prostory své původní funkci. Nedostatečnou kapacitu mateřských školek lze řešit i alternativní formou - např. vytvořením lesních školek, které rozšíří nabídku výchovy předškolních dětí.

7) Velký háj

Velký háj je také oblíbeným vycházkovým místem. Ačkoliv Velký háj přímo sousedí se sorelovým sídlištěm, myslíme si, že není se zástavbou vhodně propojen. Hranice lesa a zástavby je příliš ostrá. Navrhujeme tuto přechodovou hranici změkčit, udělat zřetelnější průchody z ulic do lesa - prokácet v těchto místech stromy a vytvořit pozvolný přechod. Dále by měly být zřetelné průhledy směrem dolů. Rybník v háji by měl být vyčištěn, vhodné je upravit břehy a okolí rybníka tak, aby byly aspoň částečně revitalizovány nivní a mokřadní biotopy. V okolí rybníčku by neměly vznikat husté neprostupné kultury, ale spíš řídká, lesoparková vegetace. V svahu nad rybníkem navrhujeme vytvořit místa k sezení s výhledem. U Baronského hřbitova výhled do krajiny otevřít úplně. Dobré by bylo využít potenciál pramenů (přírodní koupaliště, lázně, sauna…).

8) Železniční vlečka - lávka

V severní části obce vedla železniční vlečka od bývalého cukrovaru. Vlečka se napojovala na trať v Úžicích. Po vlečce zde zbyl násep z 19. století. Nyní vede násep kolem panelových domů a zahrádkářských osad. V místě vjezdu do města, kde vede ulice, byl dřív most. Nyní to vypadá jako brána - vstup do města. Násep se může stát atraktivním místem. Prostor by se měl zajímavě dotvořit. Po horní části náspu navrhujeme vést pěší cestu až po místo, kde to ještě půjde (tedy po hranici pozemku, na kterém stojí v trase bývalé vlečky dům. V tomto místě by vznikly malé schůdku z náspu zpět na dolní cestu pod náspem. V místě, kde býval most, navrhujeme udělat lávku pro pěší (rozpon je zhruba 8 m). Také by bylo vhodné prokácet kolem "vstupní brány" stromy a keře, aby byla lépe vidět. Z náspu je velice pěkný výhled na kostel a historické jádro města. Je zde zřejmý malebný ráz střech a dominanta barokního kostela. Na druhou stranu je vidět na Říp. Navrhujeme zde občas umístit i lavičku. Aby bylo zachováno soukromí zahrad rodinných domů pod valem, navrhujeme využít popínavé opletky aubertovy, která zde již roste, k vytvoření zelených zábran, případně tunelů. Další možností je výsadba stromů u zahrad po valem. Koruny odcloní pohled do zahrad z náspu, avšak pohled na město by měl být stále zachován.

Ulice Pod Tvrzí by měla být lépe navázána cestami přes násep k nové zástavbě na ulice K Viaduktu a Lipovou. V těchto místech by měla vzniknout nová lokální centra s pobytovými plácky. Některé borovice by se měly prokácet. Kolem cesty pod valem doporučujeme postupně vysadit hrušně. Ulici Pod Tvrzí navrhujeme propojit s ulicí Lipovou silnicí i pro automobily.

V místě zahrádkářské kolonie doporučujeme odstranit plot a nechat průchozí celou cestu na obecním pozemku až k rybníku Jordánu.

Podél silnice do Úžic navrhujeme ve stopě původní vlečky vést cyklostezku spojující Odolenu Vodu s Úžicemi (vlakovou zastávkou), aby cyklisté a pěší nemuseli jet po silnici. Napojení na vlakové spojení je vhodné zejména pro cyklisty, kteří mohou vlakem přepravovat kolo (autobusem z Odoleny Vody nikoliv).

9) Rybník Jordán

Rybník Jordán je nyní oplocen, je součástí kempu. Není tedy volně přístupný. Pokud to bude možné, navrhujeme kolem rybníka volně průchozí cestu. Na stranách podél cesty do Úžic odstranit oplocení. V létě je využíván i ke koupání, ale kvalita vody není po celou dobu příliš dobrá. Navrhujeme odstranění betonových břehů kolem rybníku a vytvoření prohřátého mělkého litorálu, které by vedlo k výraznému zvýšení biodoversity i samočistící schopnosti rybníka. Starý topolový luh by mohl být ponechán k postupnému dožití, v podrostu již vyrůstá biologicky hodnotnější podrost. Některé mrtvé stromy jsou častými hnízdišti ptáků, proto jsou větší lesnické zásahy krajně nevhodné. Zadní brána z kempu by měla být otevřena směrem cestě v nivě potoka Jordán, který by mohl být po kratších úsecích revitalizován až k soutoku s Černávkou. Zde by bylo vhodné využít fragmenty vrbového luhu s rozšířením mokřadu s molovými pěšinami v lužním lesíku. Cesta v nivě potoka povede od Velkého háje až k soutoku potoka s Černávkou, zde by se mohla napojit na cesty na Dřínov.

10) Okolí kostela

Barokní přístupové schodiště je v současnosti nevyužívané. Přístupová cestička je ze zadní strany, kde lze současně i zaparkovat. Ačkoliv monumentální schodiště se nestane hlavní přístupovou cestou, bylo by vhodné ho zpřístupnit i jako vyhlídkové místo. Po odstranění clonících stromů, terasa schodiště vybízí k pohledu do krajiny i na Dolní náměstí v Odoleně Vodě. V blízkosti kostela je zástavba malých rodinných domů propojených drobnými uličkami. Vše je ve svahu, který je pohledově exponovaný ve směru pohledu od severu. Je nutné zachovat tento pohled zachovat a v úpravách podpořit charakter zástavby. Na vhodná místa doplňuje drobné stavby - vyhlídku a kazatelnu. Důležité je dobře propojit kostel s Dolním náměstí, ale také se hřbitovem. Vedle hřbitova je mateřská škola a základní umělecká škola. Navrhujeme tyto prostory propojit s předprostorem kostela kulturním schodištěm.

11) Propojení Horního a Dolního náměstí (hřbitov)

Pohodlné, příjemné a intuitivní pěší propojení Horního a Dolního náměstí jakožto hlavních center města je důležité. Nyní zde není přímá cesta, která by lidi intuitivně vedla. Z Dolního náměstí je vidět na kostel. V tomto směru vede příjemná dlážděná pěší cesta kolem fary, která však před kostelem končí. Doporučujeme zpřístupnit schodiště ke kostelu a vést cestu přímo kolem kostela. Od kostela vede pěkná vzrostlá alej, která však končí na hřbitově a dále nemá pokračování. Navrhujeme udělat průchod hřbitovem na obě strany, tedy k sorelovému sídlišti. Bariérou jsou však garáže, které do budoucna navrhujeme postupně zbourat. Nyní by prozatím stačilo odkoupit 1-2 garáže a udělat zde průchod. Majitelům těchto garáží je třeba nabídnout jiný pozemek. Sorelové sídliště bylo vystavěno také se ctí ke kostelu - osa náměstí směřuje přímo na kostel. Navrhujeme také zásadní změnu v provozu - zrušení průjezdnosti silnice mezi kostelem a hřbitovem. Tato změna výrazně podpoří pěší i vizuální propojení kostela, hřbitova a sorelového sídliště. Kromě toho pravděpodobně sníží kapacitu průjezdu v úzkých zatáčkách ulice Květnová. Na této silnici navrhujeme zrušit nevzhlední svodidla a nahradit je nižší kamennou zídkou a dále znepříjemnit průjezd vozidel návrhem nízkých přejezdových schodů na silnici.

12) Horní náměstí a sorelové sídliště

Horní náměstí má svou kompozici, kde osou je namířeno na barokní věž kostela. Prostupnost k této ose a následně spojení s Dolním náměstím je obtížná. Navrhujeme vytvořit pěší trasu skrz hřbitov přes kaštanovou alej a kolem kostela. I vizuální propojení skrz hřbitov by bylo žádoucí, zde by bylo přínosné přemístit garáže na vhodnější místo. Květinová úprava záhonů na náměstí by měla být doplněna i vhodným mobiliářem. Jelikož se jedná o hodnotný urbanistický celek, je nutné jakoukoliv stavební činnost v tomto území provádět s respektem. Na území vzniknou regulační požadavky. Horní náměstí by bylo dobré oživit venkovním posezením restaurace a cukrárny. Stávající objekt Enapo považujeme za nevhodný. Plocha by měla být prázdná (podle původního zastavovacího plánu), případně doplněná vhodnými malými objekty pro setkávání spolků. Do ulice Komenského navrhujeme vysadit listnaté stromy.

13) Sportovní areál

V Odoleně Vodě má kolektivní sport tradici. Chtělo by na tuto tradici navázat a podpořit ji. Ze sportů je to zejména volejbal (1. liga), dále fotbal. Prostory sportovního areálu jsou však nedostatečné a areál je zastaralý. Zájem o sport je ve městě veliký, uživila by se zde i další sportovní hala. Bohužel zde chybí některé prostory úplně. Není zde hala pro florbal, hřiště pro nohejbal, umělá plocha na fotbal, atletický ovál (+ doskočiště), sauna + posilovna, bazén. Vhodné by bylo doplnit areál i možností ubytování, což také alespoň částečně finančně přispěje na provoz sportovního areálu. Kromě vhodné opravy stávajícího areálu navrhujeme sportovní areál rozšířit a to směrem na západ přes silnici, kde by se propojil i s tenisovými kurty. Možné rozšíření směrem k sídlišti nebude možné, jelikož je zde v plánu výstavba supermarketu Billa a bytových domů. V rozšíření směrem na sever a na jih od sportovního areálu brání řada garáží, kterou navrhujeme postupně (až doslouží) zbořit (zejména na severní straně od sportoviště) a otevřít tak sportovní areál více k městu.

14) Supermarket Billa a nová zástavba

Na pozemcích mezi sportovním areálem a panelovým sídlištěm horní Odoleny Vody je v plánu výstavba supermarketu (konkrétně supermarketu Billa). Ačkoliv si myslíme, že tento pozemek by byl vhodnější pro rozšíření sportovního areálu a pro vytvoření parkového propojení Malého a Velkého háje a sídliště a sportovního areálu, vycházíme z požadavků občanů na výstavbu supermarketu. Je však nutné při umístění supermarketu dodržet několik zásad. Navrhujeme situovat supermarket do přízemí bytového domu a orientovat ho k ulici. Parkoviště by nemělo být orientované k ulici, mělo by být doplněno stromy a plochy by měly být vydlážděny dlažbou vhodnou pro vsakování dešťové vody. Ačkoliv budou někteří občané jezdit do supermarketu autem, je nezbytné myslet při návrhu na pěší a cyklisty - tedy udělat příjemné přístupové prostory, možnost zaparkování kola. Nad supermarketem může být místo bytového domu např. ubytování pro sportovce. Na další části církevních pozemků navrhujeme postavit bytové domy o maximální výšce 5 nadzemních podlaží. Supermarket by měl ctít architekturu celého nově navrženého území, na které by měla nejprve vzniknout urbanistická studie. V návrhu zde musí zůstat pěší průchody spojující Dolínek a horní Odolenu Vodu (od sportovního areálu k věžovým panelovým domům) a dále pěší zelený pás, který propojí Malý a Velký háj. Dobré by bylo do budoucna odkoupit pozemky se zahradami a propojit Malý háj tímto prostorem. Rozhodně nesmí být zastavěno celé území beze zbytku. Při návrhu by se měly zhodnotit velké stávající listnaté stromy.

15) Okolí základní školy

Základní škola byla postavena dříve než výstavba okolního sídliště a na výstavbě je to patrné. Předprostor ZŠ je vhodné nově koncipovat. Z místa umístění školy je dobré posílit návaznost na na Malý háj. Navrhujeme odstranit nevhodné oplocení před vstupem, prosvětlit les a přidat do lesa pobytově-herní mobiliář. Důležité je racionalizovat parkování v území kolem školy.

16) Náves v Dolínku

Centrum Dolínku je nesourodá srostlice domů, autobusových zastávek a je křižovatkou. Prostor má venkovský charakter. V druhém plánu jsou bytovky, které mají podivnou střechu. Před tyto domy navrhujeme vysadit stromy a kolem zastávky, aby uzavřely prostor návsi. Otázka je dostavba místo stromů, pravděpodobně by zde mohly stát drobné obchody a služby. Momentálně však není jisté, zda by se zde uživily. Prostoru návsi je dobré dát koncepci, zmírnit současný akcent na funkci dopravy a větší propustnost pro pěší. Náves by měla více komunikovat s kapličkou, bylo by dobré více navázat na Korycanský potok. Možností je domluvit se s majitelem zahrady zasahující do prostoru návsi o možné výměně pozemku, aby se tato zahrada mohla stát součástí návsi.

17) Čenkovské rybníky

Čenkovské rybníky jsou již nyní oblíbeným vycházkovým místem. Cesty však nejsou ze všech stran dobře propojeny. Navrhujeme doplnit vedení pěších cest po obou stranách rybníků. Mělo by se dát pohodlně projít také po jižním břehu. Důležité je zachovat a doplnit propojky od jihu z ulice Čenkovské. Navrhujeme vést pěší cestu z Čenkova kolem rybníků do Malého háje a pak dále do města, tedy udělat příjemnou a přímou propojku těchto částí Odoleny Vody. Dále by bylo vhodné pokračovat s vedením cesty na západ podél potoka až k rybníku na křižovatce v Dolínku. Zde je však problém s vlastnictvím pozemků. Navrhujeme odkoupit část pozemku (pruh široký 1,5 m) a vést cestu po hranici pozemků severně od zástavby v ulici Atriová. Kolem rybníků by měla růst vegetace vhodná pro toto prostředí (tedy např. vrby). Navrhujeme vykácet nepůvodní smrky a odstranit betonové panely. Kolem rybníků by měla vzniknout odpočinková vycházková zóna s místem nabízející posezení. Kromě laviček navrhujeme umístit k jižní straně horního rybníku tzv. sousedské molo (dřevěné plovoucí molo vhodné k posezení i k opalování).

18) Lokální centrum v Čenkově

Osada Čenkov, ačkoliv je její zástavba starší, nemá své lokální centrum - místo k setkávání. Je zde malá náves, která by měla být upravena. Navrhujeme vykácet jehličnany a doplnit místo výsadbou listnatých stromů. Možné je vysadit např. jeden velký strom doprostřed návsi. Při výsadbě stromů by měl být zachován průhled na cesty vedoucí z návsi - zejména na ulici U Zvoničky a stavení a také na cestu do Veliké Vsi. Popelnice navrhujeme umístit do zákrytu, aby vizuálně nenarušovaly pohled na náves. Místo pro setkávání (nové lokální centrum) však navrhujeme umístit do prostoru mezi rybníky - na klidném místě. Již nyní je zde příjemný travnatý plácek. Prostor navrhujeme oživit. Jelikož jsou Čenkovské rybníky chovné a nedá se v nich v létě koupat, navrhujeme do prostoru mezi dolní a střední rybník umístit malé přírodní koupaliště (malou vodní nádrž). K nádrži umisťujeme posezení. Je dobré využít terénu a umístit některé lavice (schody) na sezení do svahu. Také navrhujeme zkultivovat břeh hráze dolního rybníku. Na plácku by mohlo být umístěn např. grilovací krb.

19) Kravín

Bývalý kravín u Čenkova navrhujeme zbourat a začlenit do krajiny. Možným využitím je paintballové hřiště. V každém případě by měl být prostor vyklizen od odpadků. Kravín je v soukromém vlastnictví.

20) Kamenolom a znovuobnovení krajiny

Životnost lomu je odhadována zhruba na 30 let. Kolem lomu se však nachází velmi významné přírodní lokality (např. lokalita výskytu koniklece, která rozhodně nesmí být vytěžena). Po vytěžení by se měl lom znovu začlenit do krajiny, na čemž se může začít pracovat již nyní. Navrhujeme udělat plán postupné obnovy krajiny, na kterém by se měl podílet i provozovatel kamenolomu, který by se měl tímto revanšovat obyvatelům poškozených těžbou (např. obyvatelé Čenkova). Při revitalizaci krajiny je důležité dbát na charakter původní krajiny, podloží a způsob obhospodařování. Např. nad kamenolomem by se mohly začít pást ovce. Obnova krajiny by měla také proběhnout na území mezi Zlatkovem a Dolínkem. Zde by neměl vzniknout hustý les (v žádném případě ne monokultura). Podél cest by měly být vysazeny ovocné stromy, na mokřadních podrostech stromy vhodné pro tyto oblasti. Většina území by měla být členěna na palouky a skupinky stromů a keřů, měla by mít charakter pastevní krajiny. Je nutný krajinářský návrh odborníka. V území by měly vzniknout nové cesty, zejména cesty propojující

21) Panelové sídliště na horní Odoleně Vodě

Kolem bytových domů je neurčitá plocha zeleně, která patří městu. Doporučujeme z těchto ploch vymezit zahrádky, o které by se starali obyvatelé domů a měli tak k plochám kolem svých domů větší vztah. Zahrádky mohou být soukromé u bytů v přízemí nebo společné pro celý bytový dům. Navrhujeme zahrady oplotit (průhledný plot), aby byla dosažena větší intimita a pocit soukromí. Mezi zahradami je nutné zanechávat pěší průchody. Dále doporučujeme před vysoké panelové domy vysázet vyšší listnaté stromy, které jednak zpříjemní pohled obyvatelům z okna a také odcloní domy při pohledu na panorama Odoleny Vody od severu.

22) Mokřad

Podél Jordánu a Odolenského potoka navrhujeme vést pěší nezpevněné cesty až k železnici a soutoku s Černávkou. Při soutoku s Černávkou by mohl vzniknout mokřad i jako útočiště pro drobné obojživelníky. Mokřad by mohl být doplněn drobnými pěšími lávkami a molovou cestou jako místo pozorování pestrého mokřadního společenství. Kolem cest navrhujeme vysázet vhodné stromy a keře, tak, aby bylo zacloněno pohledu na haly u Úžic a zároveň aby stromy nebránily krásnému výhledu na panorama Odoleny Vody. Výběr druhů porostu by měl být uvažován s ohledem na mokřadní společenství (např. vrby). Cesty za železnicí by měly navázat na cesty do Dřínova (kde je rovněž nutné propojit část cesty skrz pole).

23) Nová zástavba u vlečky

Mezi silnicí Úžickou a stopou původní vlečky je navržena nová zástavba, která má již schválený regulační plán. Je třeba si uvědomit, že rozšiřování výstavby ve městě vyvolá další požadavky na infrastrukturu (dopravní, technickou, ale také veřejnou). Při tak velkých plochách k nové zástavbě by mělo dojít k dohodě mezi městem a developerem. Developer by měl zafinancovat např. výstavbu nové mateřské školy nebo jiné veřejné stavby, která bude potřeba. V návrhu nové výstavby bohužel neexistuje napojení na zástavbu rodinných domů jižně od lokality, což je chyba i této stávající zástavby. Proto je nutné navázat se pěšími cestami alespoň do všech ostatních směrů, kde to je možné.

24) Nová zástavba pod Velkým hájem a nová zástavba u Velkoveské ulice

Část pole pod Velkým hájem má sloužit k zástavbě rodinných domů. V lokalitě její západní hranici tvoří potok Jordán, který má přítok pramenící v centru Odoleny Vody a protéká jí. Potok by měl být revitalizován s pásem zeleně, tak aby mohl tvořit rekreační zónu této lokality. V území se musí zachovat propustnot pro pěší a možnost průjezdu aut, aby nevznikaly dlouhé slepé ulice. Rovněž podél ulice Velkoveské u výjezdu z obce je v plánu nová výstavba. Zde je důležité zohlednit pohledové panorama celé obce.

25) Obnova zatrubněného potoku

Potok Jordán, v současné době zatrubněný, by měl být revitalizován s využitím remízků jako zdroje biodiverzity toku. V luhu nivy by mělo být vhodně podpořeno meandrování potoka. Podél toku navrhujeme vést pěší trasu k rybníku Jordán až k soutoku s Černávkou.

26) Židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nachází v západní části Velkého háje. Nyní je odříznut z jedné strany dálnicí a z druhé strany frekventovanou silnicí. Není třeba na hřbitově dělat zásadní změny, zásadní je zachování genia loci místa. Hřbitov je od dálnice oddělen valem, takže zde není slyšet hluk tak výrazně. Je to tedy příjemné místo. Ke zdi u vstupu z vnitřní strany navrhujeme umístit lavičku. Největším problémem je pěší dostupnost. Do budoucna navrhujeme dálnici ve Velkém háji přemostit ekoduktem, který by sloužil jak zvířatům, tak zejména lidem. Ekodukt je však otázka budoucnosti. V nejbližší době navrhujeme zpřístupnění hřbitova pro pěší s využitím již stávajících komunikací překonávajících dálnici. Od silnice Postřižínské za podchodem navrhujeme vést cestu po okraji pole přímo do lesa k hřbitovu. Rovněž od silnice Květnové navrhujeme vést pěší cestu hned za mostem podél pole. Je nutné v tomto místě odstranit svodidla.

27) Baronský hřbitov

Z tohoto místa by bylo vhodné prosekat pohled na Říp. Umístit důstojné sezení a upravit cestu směrem k hřbitovu.

28) Nová zástavba k Břežanskému lesu

Zde by se neměla zástavba již rozšiřovat. Doporučujeme vypustit toto zastavitelné území z územního plánu. Je zde hluk z dálnice. Navrhujeme za rodinnými domy vytvořit záhumenní pás trávy s cestou, občasnými stromy a keři. Záhumenní pruh trávy už zde částečně je. Takový prostor by měl být všude kolem obce. Neměla by zástavba rodinných domů a jejich zahrady sousedit přímo s polem. Záhumenní prostor má několik pozitiv. Odcloní prach a hnojiva a případnou vodu při větších deštích z polí. Dále bude záhumenní cesta sloužit jako pěší propojka. V tomto případě by měla cesta propojovat Břežanský les s lesíkem za sportovním areálem. Nově navrhujeme nezpevněnou cestu pro pěší propojující Dolínek a Břežanský les. Kromě toho se záhumenní prostory mohou stát příjemnými místy pro obyvatele.

29) Penny Market

Penny market by měl vzniknout naproti sportovnímu areálu. Zde by měla být řešena návaznost na výjezdy ze sportoviště od obchodu. V návrhu je nutné zanechat pěší trasu Fajglovku ve své stávající trase. Fajglovka bude doplněna stromy. Parkoviště by mělo být doplněno stromy a plochy by měly být vydlážděny dlažbou vhodnou pro vsakování dešťové vody. Ačkoliv budou někteří občané jezdit do supermarketu autem, je nezbytné myslet při návrhu na pěší a cyklisty - tedy udělat příjemné přístupové prostory, možnost zaparkování kola.

30) Nová základní škola

Dnešní škola je kapacitně přetížena. Příchod dalších dětí do prvního ročníku ZŠ narůstá. Výstavbou nových lokalit rodinných domů naroste i počet obyvatel a množství dětí. Mělo by se uvažovat o další základní škole pro Odolenu Vodu.

Odolena Voda a okolí – výsledky hrubého geobotanického mapování

Úvod

Odolena Voda má ve svém okolí pěknou krajinu, která by měla být propojena a měla by být dobře prostupná pro pěší i pro zvířata, nyní tomu tak není. O krajinu je třeba pečovat a neničit ji. Příroda obklopuje Odolenu Vodu z mnoha stran a zároveň do ní vrůstá. V blízkosti Odoleny Vody je několik cenných lokalit, některé jsou bohužel velmi ohrožené (např. VKP v blízkosti kamenolomu). Představujeme Vám mapu přírodních lokalit s jejich popisem, možným využitím a péčí o ně. Do krajiny přidáváme nové nezpevněné pěší a cyklistické cesty, které jsou navrženy s ohledem na propojení důležitých míst, podél potoků, na místech rozoraných historických cest a většinou na pozemcích v majetku města.


1- zarostlá vlečka

popis: násep bývalé tratě, ukončený z jedné strany mohutným pilířem bývalého mostu, z druhé strany vyznívá do pole; dominantní je liána opletka aubertova (Fallopia aubertii) a jasanový nálet
možnosti: rozšiřování a propojení pěší stezky po náspu; opletku je možné využít ke tvorbě zelených tunelů a stěn (tak aby nebylo vidět na přilehlou zástavbu)

2 – zářez a násep bývalé vlečky

popis: otevřená polní cesta zčásti na bývalé vlečce, v horní části poloprivátní dětské hřiště („Osada Jordán“), v dolním úseku napůl nově vysázená ovocná alej, napůl roští s několika starými ořešáky, hrušněmi i hlohy
možnosti: napojení na stávající cesty, v ideálním případě uvolnění porostu kolem starých stromů v dolní části

3 – zahrádkářská kolonie

4 – rybníček u silnice na Dřínov

popis: zazemněný rybníček se silně eutrofní vodou a vyvinutou břehovou zónou, biologicky poměrně hodnotný (vhodný i pro obojživelníky)
možnosti: úsek nivy potoka Jordánu, ideálně využitelný jako zdroj biodiversity při plánované revitalizaci toku mezi rybníkem a Velkým Hájem

5 – vysoký topolový luh

popis: výsadba hybridních topolů ve výtopně Jordánu, poměrně bohatý luh potoka s hlubokými bahnitými sedimenty
možnosti: starý topolový luh by mohl být ponechán k postupnému dožití, v podrostu již vyrůstá pestřejší, biologicky hodnotnější porost. Některé mrtvé stromy jsou častými hnízdišti ptáků, proto jsou větší lesnické zásahy krajně nevhodné. Podobně jako č. 4 a 6 může sloužit jako zdroj biodiversity při plánované revitalizaci.

6 – niva Jordánu u silnice

popis: heterogenní niva vzniklá nejspíš zavodněním svahu nad silnicí, nejcennější úsek je vrbový luh ve vysoké rákosině
možnosti: podobně jako 4 a 5 využití jako zdroj biodiversity při revitalizaci toku Jordánu

7 – rybník Jordán

popis: rybník za plotem s částečně vybetonovanými břehy a okolním campem
možnosti: odstranění betonových břehů a vytvoření prohřátého mělkého litorálu by vedlo k výraznému zvýšení biodiversity i samočistící schopnosti rybníka; vhodné by bylo i jeho alespoň částečné zpřístupnění

8 – strouha Jordánu k soutoku s Černávkou

popis: regulovaná, zahloubená strouha s hustými nálety mirabelek, bezu černého a invazními druhy
možnosti: celková revitalizace nivy Jordánu, lze využít i fragment vrbového luhu při soutoku s Černávkou; vhodná by byla i možnost drobné pěšinky v nivě

9 - zarostlý rybníček na dně bývalého lůmku

popis: zazemněná nádržka hustě zarostlá rákosem a vrbami, v širším okolí i nálety mirabelek a třešně ptačí; velmi obtížně přístupná
možnosti: atraktivní vodní ploška vhodná jako cíl potenciální pěší trasy, zároveň prvek poteciálně výrazně zlepšující vodní bilanci okolí. Nádržka by při částečném prořezání tvořila velmi zajímavý komplex se sousedním polním kazem.

10 – polní kaz se sloupem elektrického vedení

popis: v nejvyšších úsecích zbytky xerotermní flóry, částečně osázené skupinou pomalu rostoucích lip. Cca 1/5 kazu je nejspíš pravidelně sečena; místy se nacházejí funkční i historické kamenné snosy.
možnosti: nejspíš bývalá pastevní krajina, vhodná jak ke zpřístupnění, tak i souvisejícímu obnovení hospodaření. Zásadní je redukce zarůstání dřevinami.

11, 12 – strouha Odolenského potoka

popis: různě široká niva, často hustě zarostlá eutrofní vegetací (bez černý, kopřiva) a mirabelkami; napřímené, zahloubené a smradlavé koryto, místy různě staré nálety jasanu
možnosti: celková revitalizace strouhy - dnes je to mrtvý kanál

13- niva „V Struhách“

popis: podmáčený rákosový porost, při okrajích mosaika s náletovými dřevinami
možnosti: současné koryto potoka je vedeno mimo nejnižší úsek nivy - součástí revitalizace by mělo být i znovuzaplavení rákosiny a vznik pestrého, zajímavého mokřadu; pěší chodníček by zde šel řešit položením hatí nebo poválku

14 – pruh trávy na okraji pole

popis: zatravněný úsek mezi polem a nivou
možnosti: již nyní průchozí úsek nivy – rozšíření podél celého toku strouhy

15 – trávníky v nivě Odolenského potoka

popis: vyšší a sušší úseky nivy, nejspíš deponie materiálu vytěženého při kopání strouhy; nyní silně zarostlé náletovými dřevinami, převážně rudeální charakter doplňuje i poměrně hustý výskyt invazních druhů (celík kanadský, hvězdnice novobelgická)
možnosti: potenciální pěší stezka a bohatý biotop ve (virtuálně) revitalizované nivě; soutok Odolenského potoka, Černávky a Jordánského potoka je potenciálně velmi atraktivním, zajímavým bodem v krajině, při citlivé revitalizaci by mohl představovat jeden z klíčových úseků odolenské krajiny

16 – násep u tratě

popis: husté švestkové roští nejspíš na místě bývalého sadu, místy solitérní stromy
možnosti: částečné obnovení sadu, uvolnění stromových dominant

17 – polní kaz nad tratí

popis: rozsáhlý členitý polní kaz s několika lůmky, kamennými snosy a silně eutrofizovanou polostepní vegetací; časté kamenné snosy
možnosti: obnovení kulturní krajiny, zpřístupnění sítí drobných pěšinek

18

popis: úhor při okraji lesa, sukcesní mosaika, vzniklý nejspíš z 5-7 let neoraného pole;
možnosti: konverze na stepní trávníky podobné těm v okolí – pastvou, sečí

19

popis: bývalý lůmek v lese, již bez citlivých polostepních druhů
možnosti: docela ztracená lokalita, nejspíš stačí ponechat tak jak je

20

popis: lůmek zarostlý lesem s částečně zachovalou xerotermní a lišejníkovou flórou
možnosti: otevření s ponecháním starších stromů, vytvoření „plácku“ v řídké dubové výsadbě

21

popis: jáma po těžbě kamene s obří jabloní, kamenné snosy
možnosti: pěší propojení s okolím, zvýraznění staré jabloně; obnovení polostepních/pastevních trávníků

22

popis: malý polní kaz, silná eutrofizace povrchu
možnosti: pěší propojení s okolními kazy a pastevní krajinou, vhodné by bylo umístění nějakého decentního itineráře (třeba šutru nebo jednoduše vyskládaných kamenů, na které se dá posadit)

23

popis: – polní kaz i bývalý lůmek, časté těžební jámy, v severní části suchý pahorek s výhledem na okolní pastevní krajinu a zachovalou polostepní vegetací
možnosti: obnova polostepních trávníků, průchod decentní pěšinky

24

popis: těžební jáma / polní kaz zarostlý bezem, v centru solitérní stojící balvan
možnosti: vhodné by bylo prořezání a zvýraznění poměrně zajímavého solitérního kamene spolu s pěším propojením s okolím

25

popis: úhor s náznaky polostepní teplomilné vegetace
možnosti: pěší zpřístupnění a – podobně jako u ostatních bývalých obecních pastvin – obnovení pestrých trávníků

26

popis: výrazný polní kaz s kamennými snosy a polostepní vegetací na cca 15% rozlohy; obsahuje i několik malých lůmků
možnosti: pěší propojení s plánovanou stezkou, obnovení pestrých polostepních trávníků

27

popis: rozsáhlý kamenitý polní kaz s častými výchozy, v centrální části zbytky starého ovocného sadu
možnosti: proředění náletu a vytvoření sítě pěších cestiček, možné by bylo i částečné obnovení sadu nebo aspoň konzervace současného stavu, kdy poblíž kamenitých výchozů a snosů často stojí solitérní ovocné stromy

28

popis: zaniklý sad a husté eutrofní roští s dominantním bezem černým
možnosti: postupné prořeďování roští na cca ¼ původní rozlohy, zprůchodnění lokality a alespoň částečná obnova sadu

29

popis: bývalá zemědělská krajina i obecní pastvina se zachovalým terasováním, místy drobné skalní výchozy
možnosti: obnovení pastvy nebo alespoň občasného sečení; teplá výslunná poloha s výhledem, vhodná pro piknikové plácky etc….

30

popis: fragment bývalých úhorů, dnes zarostlý greenfieldem; místy s lůmky, členitý a místy špatně prostupný
možnosti: již značně degradované teplomilné trávníky s obtížnou obnovou, spojitelnou pouze s revitalizací celého území. Vhodné je hlavně redukovat populace invazních a expanzivních druhů, aby nedocházelo k další degradaci okolních cenných porostů.

31

popis: opuštěná třešňovka s několika skalními výchozy a fragmenty teplomilných trávníků
možnosti: alespoň částečné obnovení třešňovky, teoretická možnost obnovení pastvy

32

popis: xerotermní trávníky zarůstající nálety třešní, cesta k lomům na Špičáku
možnosti: redukce náletových dřevin, rozšíření podobné péče jako v polygonu 33

33

popis: PP lom Ve Vrších, členité území s ohništi a xerofytní flórou
možnosti: současná péče je vhodná a dostačuje

34

popis: zarostlá terasovitá zemědělská krajina, nálety mirabelek a růží
možnosti: těžko říct, v současné době je vhodné alespoň udržet vegetační mosaiku občasným prořezáváním tak, aby se dál nezvyšoval plošný podíl náletových dřevin

35

popis: husté, eutrofní roští na starých navážkách
možnosti: ponechat tak jak je, případné zásahy spojit až s potenciální rekultivací navážky

36

popis: skládka stavebního odpadu se zajímavými mikrostanovišti, funkční, invaze pajasanu žláznatého
možnosti: tlumit případnou silnější invazi pajasanu, další zásahy ponechat až na dobu sanace navážky

37

popis: polní ostrůvek s ořešáky a suchou strouhou
možnosti: potenciální součást plánované revitalizace nivy potoka

38

popis: fragment nivy na zatrubněném potoce, degradovaná mokřadní společenstva i značná populace poměrně vzrostlých ořešáků
možnosti: součást plánované revitalizace potoka Jordánu; po revitalizaci by bylo vhodné obnovit lužní charakter lokality postupným nahrazením ořešáků druhy jasano-olšových luhů

39

popis: mokřadní ostrůvek v polním úvalu, několik vrb
možnosti: zapojit jako jeden ze základních kamenů revitalizace nivy potoka Jordán

40

popis: alej vzrostlých starých akátů, v zadní části i dva mohutné duby
možnosti: optické zviditelnění jako části potenciální aleje kolem silnice, uvolnění prostoru kolem vzrostlých stromů

41

popis: nálet dřevin v pruhu podél dálnice, světlý sukcesní les
možnosti: možnost vytvoření atraktivního lesoparkového úseku pěší cesty kolem dálnice

42

popis: „vodopád“ - dramatické vyústění potoka tekoucího z trubky pod dálnicí, zakončené mělkým jezírkem plným odpadků
možnosti: zajímavý industriální artefakt, významný bod na pěší trase okolo dálnice

43

popis: stará, cenná kyselá doubrava s mohutnými exempláři dubů
možnosti: ponechat samovolnému vývoji, jeden z nejlépe zachovalých lesních biotopů na celém katastru

44

popis: lesní rybníček s prameništěm za luhem ve výtopně
možnosti: uzpůsobení/změna z lesního hospodaření v okolí rybníčku tak, aby nevznikaly husté neprostupné kultury, ale spíš řídká, lesoparková vegetace; vhodné by bylo upravení břehů a okolí rybníka tak, aby byly aspoň částečně revitalizovány nivní a mokřadní biotopy a místo nepůsobilo dojmem dějiště lesnické apokalypsy

45

popis: linie starších hybridních a vlašských topolů
možnosti: jeden z prvků potenciálního zeleného koridoru, propojujícího Velký a Malý háj horním okrajem města

46

popis: březový hájek nabitý neofyty, samovolně vzniklý lesík za garážemi
možnosti: jeden ze základních kamenů, využitelných při tvorbě zeleného pruhu mezi Odolena Vodou a dálnicí, využitelný téměř bez dalších úprav

47

popis: obří exemplář dubu na okraji dálnice
možnosti: citlivé uvolnění okolního porostu a zviditelnění dubu jako dominanty

48

popis: kyselá doubrava na štěrkopískové terase, místy s vejmutovkou a/nebo odpadky
možnosti: postupné odstranění porostu vejmutovky (není, ale vzhledem k tomu že se nešíří, nijak zásadní); odstranění odpadků

49

popis: židovský hřbitov; ve stín pionýrských dřevin dožívá populace tújí, hřbitovní apofytní flóra
možnosti: není třeba zásadní změny, zásadní je zachování genia loci místa

50

popis: mladá akátina, vzniklá plošným vykácením starého porostu
možnosti: odstranění převážné části porostu postupným selektivním vyřezáváním

51

popis: hustá akátina na okraji silnice
možnosti: vyčištění od odpadků, jinak ponechání v současném stavu

52

popis: větrolam s obřími hlohy, na Z okraji značné množství akátu i skládka
možnosti: odstranění skládky, redukce invazních druhů (především akátu)

53

popis: brownfield s dominantní třtinou křovištní
možnosti: nejspíš území určené pro další zástavbu

54

popis: „předměstí Moskvy“ - osiko -jívo – topolové výsadby před sorelovou bytovkou
možnosti: vytvoření malého parku s využitím již stávajících, nevykácených dřevin, především náletů břízy

55

popis: hustý pás převážně autochtonního roští podél silnice
možnosti: ponechání v současném stavu

56

popis: úzký istmus mezi městem a dálnicí; tudy biokoridor nejspíš nelze vést
možnosti: možnost maximálně zeleného pásu, ale bez funkce biokoridoru (propojky Aera a města jsou příliš rušné)

57

popis: pás dubohabřiny na okraji zástavby Wodolenky
možnosti: jeden ze stavebních kamenů zeleného pásu mezi městem a dálnicí; možnost citlivých parkových úprav

58

popis: brownfield ve volném úseku suburbie, rozptýleně skupinky pionýrských dřevin
možnosti: potenciálně velmi vhodný

59

popis: psí loučka na okraji pole s navážkou porostlou bezem černým
možnosti: základní součást pěšího okruhu kolem města a zeleného pásu oddělujícího město od dálnice

60

popis: potenciální polní křižovatka u vzrostlého akátu, klíčové místo periferie
možnosti: obnovení pěší stezky, zasazení několika dalších stromů, které by v budoucnosti fungovaly jako lokální krajinné dominanty (dlouhověké, výrazné stromy – duby, hrušně, lípy...)

61

popis: 2 rybníčky za obřím dubem, fragmenty luhu ve slepičí farmě
možnosti: zpřístupnění rybníčků, začlenění do prostupné suburbánní krajiny; potenciálně i výsadba dalšího stromu (ideálně dlouhověkého a/nebo ovocného – třeba dubu, hrušně...)

62

popis: obdélník dubohabřiny s vysokým podílem mahónie
možnosti: teoreticky možnost velmi decentních parkových úprav

63

popis: brownfield se sporadickým roštím na kyselé štěrkové terase
možnosti: pravděpodobně suburbie ve výstavbě, pruh by se ovšem dal využít i jako samovolně vznikající zelený pás

64

popis: brownfield s invazním javorem jasanolistým již uvnitř zástavby, slabě vyvinut plácek
možnosti: také nejspíš budoucí zástavba, ale nyní představuje vlastně samovolně vnikající park

65

popis: areál staré továrny využívaný paintballisty, při okrajích různě husté nálety
možnosti: velmi zajímavý areál s plochami různě vyvinuté sukcesní vegetace, remízky a hustými nálety roští v okolí; stavba také zablokovala starý úvoz od Čenkova

66

popis: remízek s akátem a borovicí černou, posedy, zjevně velmi navštěvovaný
možnosti: výborný výhled na okolní krajinu, již nyní je nový posed využíván jako primitivní vyhlídková plošina

67

popis: čtvercový kamenný snos s dubem a posedem
možnosti: zajímavý malý polní biotop s fragmentem slabě vyvinutých stepních trávníků

68

popis: malý lůmek uprostřed pole, lišejníkové porosty, často navštěvovaný
možnosti: atraktivní terén - dvouhvězda malých lůmků, porostlých cennou teplomilnou vegetací; ideální by byl ještě intenzivnější sešlap spolu s pěší cestou, vymaňující toto místo z izolace okolního rozsáhlého pole

69

popis: bývalý lůmek, dnes značně zarostlý dřevinami, se zbytky teplomilných trávníků
možnosti: součást pásu obecních pastvin, táhnoucích se téměř od Vltavy až po Neratovice; zásadní je zprůchodnění krajiny, ještě lepší by bylo alespoň částečné obnovení pastvy a pravidelné odstraňování náletových dřevin. Pěkná místa s širokým výhledem.

70

popis: ruderální ústřižek vegetace na okraji pole, zřejmě i sporadicky vysazené ovocné stromy
možnosti: okrajová součást komplexu pastvin na suchém hřbítku, ideálně nastavená pro vznik extenzivního ovocného sadu s „travní zahradou“

71

popis: severně orientovaný svah Korycanského potoka se skalními výchozy i malou bučinou, jeden z nejstarších lesů v katastru
možnosti: ponechat tak jak je

72

popis: starý zarostlý úvoz, přerušený stavbou továrny...husté bezové roští, bývalá třešňovka, na dolním okraji hnojiště
možnosti: obnovení cesty i třešňovky, odstranění bariér u horního i dolního vstupu do úvozu

73

popis: eutrofní niva potoka se sečenou loukou a extenzivním jabloňovým sadem
možnosti: v okolí Odoleny vody dost neobvyklý typ krajiny – malé zaříznuté údolí s kapesní zmenšeninou nahuštěné okolní krajiny, včetně kavylové ministepi, lůmku a polozaniklých ovocných sadů.

75

popis: niva napřímeného a meliorovaného potoka, většinou bezlesá, s hlubokým bahnitým sedimentem
možnosti: jeden z výrazných průšvihů odolenské krajiny na samotné hraně katastru, téměř neprůchozí území devitalizovaného toku potoka; velmi vhodná by byla aspoň částečná revitalizace nivy spolu s vytvořením alespoň úzké průchozí pěšinky směrem k Veliké Vsi

76

popis: skupina starých hybridních topolů na hraně katastru,lokální dominanty
možnosti: dožívající křehké stromy, vhodné k ponechání napospas živlům a jako doupné stromy, které by bylo vhodné postupně včlenit do revitalizace toku potoka

77

popis: špička katastru na křižovatce polních cest...něco tu chybí – lavička, piknikoviště etc….
možnosti: spojení s revitalizací a

78

popis: malý a zachovalý polní kaz/ kamenný snos s bohatou pastevní vegetací
možnosti: vhodný by byl hlavně pasivní přístup – tj. trvání na další existenci remízku tak, aby postupně nezanikal orbou nebo nezarostl sukcesní vegetací

79

popis: eutrofizovaný kamenný snos s bezinkami a zbytky polostepní flóry
možnosti: částečná revitalizace (prokácení) snosu a případně vedení pěší stezky

80

popis: bývalá třešňovka, nyní totálně zarostlá nálety dřevinami
možnosti: obnova sadu spojená se zpřístupněním z plánované pěší cesty

81

popis: listnatá výsadba na výrazných kamenitých rozpadech (proterozoické spility), místy bučina, v horní části ostrůvek výsadby borovice černé
možnosti: ponechání tak, jak to je

82

popis: čerstvý bezlesý úsek pod dráty s polostepní flórou, čerstvě prořezán, parádní výhledy
možnosti: udržení současného bezlesého stavu a propojení lokalit okolo čenkovského lomu s lokalitou 83

83

popis: vrchol kopce s ohništěm, zdupaným pláckem a stepní vegetací včetně velmi drobné populace koniklece
možnosti: udržení „neformálního“ piknikoviště, po teoretické dohodě s Lesy ČR proředění odumírajícího porostu

84

popis: fragment zemědělské krajiny se zachovalými zbytky terasováním
možnosti: udržování maloplošného zemědělského charakteru lokality jako součásti pěšího okruhu kolem lomu

85

popis: směs náletových dřevin nejspíš na bývalých pastvinách, místy bohatší rozvolněné úseky
možnosti: udržení a podpoření „savanovitého“ charakteru lokality s ploškami náletů, starých ovocných stromů i cenných úseků stepních trávníků

86

popis: obří lom Čenkov – na východu umělý hřbítek s velmi dalekým rozhledem, v okolí lomu sporadicky populace pajasanu
možnosti: revitalizace metodou řízené sukcese, viz separátní podkapitolu o revitalizaci krajiny v okolí lomu

87

popis: mosaika expandujícího sadu a teplomilných trávníků
možnosti: pestrý labyrint stepiček, navážek, snosů a zbytků starého sadu (třešňovky)

88

popis: stepní lokalita s vřesovištěm, výraznou atraktivní geomorfologií a značnou populací koniklece (Pulsatilla pratensis ssp. bohemica) a smilu písečného (Helychrysum arenarium).
možnosti: jedna z nejbohatších a nejpodstatnějších lokalit na katastru obce, silně ohrožená aktivitami lomu (detailní popis v kapitole věnované čenkovskému lomu a jeho okolí)

89

popis: malý fragment zarůstající polostepi na ústřižku krajiny mezi odvalem lomu a pštrosí farmou
možnosti: obnovení stepních trávníků vyřezáním většiny roští a propojení se stepními lokalitami okolo čenkovského lomu

90

popis: fragment polostepní vegetace na potočním, skalnatém břehu, přímo pod scénickou stezkou mezi rybníky
možnosti: prořezání expandujících dřevin v okolí, potenciálně by byla vhodná i pastva

91

popis: eutrofní stepička přímo u návsi, převážně apofytní vegetace, na konci mohutný akát – spoluvytváří silný genius loci návsi
možnosti: udržení v současném stavu

92

popis: velmi zajímavá náves částečně s hnusnou jehličnatou výsadbou, převážně smrku pichlavého
možnosti: odstranění jehličnatých výsadeb

93

popis: dramatický, lákavý východ polní cesty přes terénní zlom přímo z návsi, broubený zachovalou suchou zídkou….jeden z nejzajímavějších východů ze vsi/návsi,jaký jsem kdy viděl
možnosti: udržení v současném stavu, optické posílení například vhodně zvolenou vegetací ze strany návsi

94

popis: dva rybníky se strmými břehy prakticky bez litorálu nebo výtopny, z obou stran úzké pěšinky
možnosti: obnova litorálních společenstev tak, aby nešlo jen o holé (betonové) břehy

95

popis: rozsáhlý rybník sice s betonovou hrází, ale rozsáhlým členitým břehem a zajímavým luhem ve výtopně; na břehu na rybářských pláccích náznaky slatinišť
možnosti: odstranění hustých smrkových porostů na severní straně rybníka, revitalizace betonem broubených břehů

96

popis: rybářský plácek v malém lůmku za rybníkem; silný sešlap zabraňuje šíření i akátu (!)
možnosti: výchozí bod plánované cesty přes pole, „přirozeně“ fungující místo

97

popis: hustá vrbová niva se spoustou cestiček a centrální širokou travnatou cestou
možnosti: současné využití je velmi zajímavé, ponechat v současném stavu!

98

popis: náměstí s pomníkem V Hálka, poměrně pěkná březová výsadba, ale odporné cypřiškové zákoutí v neužívaném úseku parku (nepřekvapivě)
možnosti: kompletní redesign parku na náměstí, zásadní je především odstranění nepříliš cenných, sobě ponechaných kultivarů; ponechal bych z původního plánu pouze březový hájek

99

popis: velmi pěkný návesní rybníček, nejspíš také jedno z pramenišť Korycanského potoka
možnosti: rozšíření litorálu, molo nebo pontonová lávka by nejspíš nahradilo/nahradila chybějící prostor na břehu (vypadá to jako „vodní náves“)

100

popis: parková kyselá doubrava na štěrkové terase; několik monumentálních dubů
možnosti: začlenění do plánovaného parku, jemná práce například s torzy stromů nebo proředěním/zahušťováním lesa tak, aby spíš připomínal lesopark a n produkční les

101

popis: kyselá doubrava přecházející v nižších částech v dubohabřinu, několik stinných rokliček, v horní části borové výsadby
možnosti: redesign na lesopark - opět hravou formou zásahů s využitím některých lesnických postupů (prořeďování, zahušťování, bohatší stratifikace porostu)

102

popis: závěr Malého háje k městu; strmá dubohabřina se stromy mohutně porostlými břečťanem, velmi svažité…..
možnosti: jeden z nejstrmějších svahů v na katastru Odoleny Vody; antropogenní dubohabřina; centrem území prochází poměrně rušná silnice. Biologickým středem území je rybníček na úpatí svahu (polygon 103), případnou revitalizaci území by bylo ideální směřovat právě k napojení svahu na podmáčené úpatí

103

popis: rybníček zřejmě na svahovém pramenišť s pěkně vyvinutým litorálem, na hrázi poměrně mohutná hruška (!) a dub
možnosti: cenný biotop i atraktivní zákoutí přímo u centra města; zajímavé by bylo zvýraznění litorálu

104

popis: květnatá dubohabřina s několika polovyschlými prameništi, nahoru po svahu přechází v kyselou doubravu na okraji štěrkové terasy
možnosti: potenciálně velmi zajímavý lesopark (po odstranění silnice a ustání lesnického hospodaření); zásadní roli by mělo převzít chytré maloplošné přeupravování (s využitím přirozené sukcese) spíš než holoseče motorovou pilou

105

popis: rozsáhlý plácek zčásti na místě bývalé továrny, podmáčené louky a koňské cvičiště, oblíbená psí loučka
možnosti: zachování současného stavu, udržení bezlesí a otevřené plochy (pastvou a i třeba diferencovanou sečí)

106

popis: svahy s náletem jasanu a křoví, místy prosekány, se včelími úly
možnosti: obnovení travnatých strání a sadů

107

popis: výrazné přechodové místo v krajině – sedlo/rozvodí, nicméně potenciál je totálně nevyužit
možnosti: vhodná by byla výsadba solitérních stromů (variace na téma kapličky v krajině, ale asi bez kapličky...)

108

popis: bývalá třešňovka na opuštěném lomu / obecní pastvině, nyní mosaika teplomilných trávníků, náletů a ohnišť; spousta odpadků
možnosti: obnovení hodnotného, odpadkuprostého prostoru se spoustou „privátních“ ohnišť a piknikovišť v kombinaci s udržování vysoké biologické diversity

109

popis: hustá, převážně listnatá výsadba na bývalé zemědělské půdě – dodnes zachovalé terasování, na S straně malé lůmky
možnosti: postupné proředění až na lesoparkovou „savanu“ a propojení se sousedním, již oblíbeným areálem

110

popis: obří val na okraji převážně odporné zástavby, zajímavý nový krajinný prvek s pěkným výhledem
možnosti: asi ponechat tak jak to je….výsadba stromů na stráni by ale špatná nebyla

111

popis: typický brownfield na místě, které „zbylo“ - mezi novou zástavbou a zemědělskou krajinou
možnosti: velmi omezené, nejspíš to bude brzy zastavěno….biologická diversita je velmi nízká

112

popis: parádní sešlapávaný travnatý plácek v mělkém sedle
možnosti: ponechat v současném stavu

113

popis: velká prasárna – hustá borová výsadba na kamenitém brdku, pod borovicemi dožívají populace druhů stepních trávníků
možnosti: postupné odstraňování borové výsadby až do podoby řídkého savanovitého porostu s obnovenými stepními trávníky a možným lesoparkovým itinerářem

114

popis: zarostlá skládka s pestrými nálety pionýrských dřevin a malými populacemi invazních druhů
možnosti: jde o území natolik antropogenní a poškozené, že ponechání bez zásahu se jeví jako nejlepší možná varianta. Rekultivace do podoby příjemného, prostupného území by nejspíš byla extrémně náročná.

115

popis: sečená nivní loučka s mladým ořešákem, jedna z mála otevřených, opečovávaných luk v celém katastru
možnosti: pokračování v současném hospodaření

116

popis: malý lůmek na bývalé obecní pastvině, velmi hodnotné teplomilné trávníky….v kontextu s okolní zástavbou setkání deštníku se šicím strojem na operačním sále….pěkný výhled na historické centrum Odoleny Vody
možnosti: velmi zajímavý a cenný fragment pastevní krajiny, ideální vyhlídkové místo a poměrně obskurní relikt v nově vznikající zástavbě. Vhodné by bylo alespoň občasné přepasení, rozhodně je třeba toto místo chránit před zastavením nebo jinými typy destrukce. Podupávání dětí a polehávání mladistvých vítáno.

117

popis: malý pozůstatek funkčního fragmentu bývalé zemědělské krajiny v suburbánní zástavbě, na pozůstatku historického terasováním (obskurnost podobná jako u 116)
možnosti:

118, 119

popis: těleso bývalé vlečky, různorodé výsadby, nálety a zákoutí, v horní části staré exempláře hrušní
možnosti: již zavedenou pěší trasu by šlo dál rozvíjet: postupně přidávat ovocné stromy (ideálně hrušně), využívat vitalitu lián (plaménku plotního) k tvorbě zastíněných, atraktivních úseků; bahnitý povrch cesty by bylo možné v prosvětlenějších úsecích stezky zpevnit směsi autochtonních pastevních druhů. Vhodné by bylo také obnovit geologický profil v centrální části náspu, který je dneska spíš skládkou zarostlou roštím.

120

popis: remízek v poli, konzervující starou zemědělskou krajinu s patrným terasováním; erozí vypreparovaný za cca 70 let již cca 70 cm nad okolní povrch (!)
možnosti: propojení (zřejmě dost virtuální) s pěší stezkou přes dálnici; součást zeleného pásu podél dálnice

121

popis: rozsáhlá sukcesní mosaika na bývalých obecních pastvinách, časté lůmky i starší ovocné stromy
možnosti: zásadní lokalita navazující na PR Vršky pod Špičákem – místy s podobnou flórou a hodnotnými trávníky jako rezervace samotná, zásadní je udržení pestré vegetační mosaiky, průchodnosti a zbytků bohatých trávníků

122

popis: pruh úhoru podél zalesněného hřbítku, vysoký podíl invazních a expanzivních druhů
možnosti: součást plánované pěší stezky

123

popis: plocha PR Vršky pod Špičákem; pečlivě obhospodařovaná rezervace na bývalých obecních pastvinách
možnosti: pokračovat v současném hospodaření

124

popis: jasanový nálet nejspíš na bývalé pastvině
možnosti: proředění náletu, také možnost rozšíření přilehlého sadu

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: